Skriftlig spørsmål fra Rasmus Hansson (MDG) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:56 (2013-2014)
Innlevert: 06.11.2013
Sendt: 06.11.2013
Besvart: 13.11.2013 av olje- og energiminister Tord Lien

Rasmus Hansson (MDG)

Spørsmål

Rasmus Hansson (MDG): I forslaget til statsbudsjett fra regjeringen Stoltenberg er det under kapittel 1830, post 50, "Forskning og næringsutvikling" satt av kr 254 millioner til petroleumsforskning.
Hvor stor del av denne summen er knyttet til inngåtte kontrakter?

Begrunnelse

Vi ønsker å kartlegge mulighetene for å omdisponere deler av denne posten til andre formål enn petroleumsforskning.

Tord Lien (FrP)

Svar

Tord Lien: Midlene til petroleumsforskning under kapittel 1830, post 50 overføres i sin helhet til Norges forskningsråd og fordeles på forskningsprogrammene PETROMAKS 2, DEMO 2000, PETROSAM 2 PROOFNY og de nylig etablerte forskningssentrene innen økt utvinning og arktisk teknologi samt strategisk petroleumsforskning.
Norges forskningsråd benytter seg av langtidsbudsjetter for den perioden de ulike programmene og virkemidlene er tenkt å virke. Forskningsprosjekter er av natur langsiktig og binder derfor opp midler i flere år når de bevilges støtte. Det tar dessuten tid å lyse ut og bevilge forskningsprosjekter. For å sikre et jevnt aktivitetsnivå og hindre store årlige overføringer lyser derfor Norges forskningsråd ut større beløp enn faktiske bevilgninger i enkelte år.
Denne praksisen har som konsekvens at hoveddelen av midlene allokert til petroleumsforskning i forslaget til statsbudsjett er bundet opp i konkrete løpende prosjekter. I følge opplysninger innhentet fra Norges forskningsråd er således om lag 200 mill. kr av budsjettforslaget på 254 mill. kr bundet opp i allerede inngåtte forpliktelser.