Skriftlig spørsmål fra Anniken Huitfeldt (A) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:60 (2013-2014)
Innlevert: 06.11.2013
Sendt: 07.11.2013
Besvart: 14.11.2013 av utenriksminister Børge Brende

Anniken Huitfeldt (A)

Spørsmål

Anniken Huitfeldt (A): Vil regjeringen fortsette arbeidet for kvinners rett til selvbestemt abort i internasjonale fora og videreføre den politiske og økonomiske støtten til organisasjoner, initiativ og helseprosjekter som arbeider for eller gir kvinner mulighet til å velge selvbestemt abort?

Begrunnelse

Norge har hatt en fremtredende rolle i internasjonale fora de siste årene i spørsmål knyttet til kvinners seksuelle og reproduktive helse og rettigheter. Det har vi kunnet gjøre fordi vi i Norge har sikret disse rettighetene på en god måte, og fordi vi i vårt eget land har beveget oss i retning av stadig bedre respekt for kvinners seksuelle og reproduktive rettigheter. Selv små tilbakeskritt i Norge kan derfor få stor og negativ symbolsk betydning i det internasjonale miljøet som kjemper for disse rettighetene. Regjeringen har åpnet for at fastleger skal ha reservasjonsrett, noe som altså representerer en viss innskrenkning i forhold til dagens praksis. Etter min menig bør utenriksministeren være oppmerksom på at et slikt tilbakeskritt fra norsk side kan få betydning internasjonalt.
Jeg mener det er viktig at Norge fortsetter å ligge helt i front på dette feltet, og ber statsråden klargjøre hva som er regjeringens politikk.

Børge Brende (H)

Svar

Børge Brende: Svaret er ja. Regjeringen vil videreføre den norske innsatsen for å fremme kvinners rettigheter internasjonalt, også innenfor seksuell og reproduktiv helse. Dette fremgår av regjeringsplattformen og Tillegg 1 til statsbudsjett for 2014, inkludert økningen i kjernebidraget til FNs befolkningsfond (UNFPA) sammenliknet med saldert budsjett for 2013. Vi har et særlig fokus på tusenårsmål 4, reduksjon i barnedødeligheten, og tusenårsmål 5, reduksjon i mødredødeligheten.
Farlige aborter skjer nesten utelukkende i utviklingsland, og står for 13 prosent av mødredødeligheten. Graviditet og fødsler er en av de hyppigste dødsårsakene blant unge jenter i utviklingsland. Dette er alvorlig tall som understreker viktigheten av fortsatt innsats.
Regjeringen vil videreføre bistanden til kvinne- og mødrehelse. I likhet med praksisen fra Bondevik II-regjeringen og den rødgrønne regjeringen vil det fortsatt inkludere informasjon og tilbud om abort.
Lettere tilgjengelig og billigere prevensjon er et avgjørende virkemiddel for å redusere antallet uønskede graviditeter. Regjeringen vil derfor opprettholde og styrke arbeidet med å gjøre prevensjonsmidler tilgjengelig gjennom Family Planning 2020-initiativet og oppfølgingen av FN-konvensjonen for livsviktige medisiner for kvinner og barn. I tillegg planlegger Regjeringen å styrke arbeidet med seksualundervisning i utviklingsland.
Den brede dagsorden innen seksuell og reproduktiv helse og rettigheter, inkludert seksualundervisning, vil bli sentral i 2014. Regjeringen planlegger å ligge i forkant på dette feltet i forbindelse med ICPD+20, samt i forbindelse med Befolkningskommisjonen og Kvinnekommisjonen.
Regjeringen vil trappe opp innsatsen for jenters skolegang og arbeide mot barne- og tvangsekteskap. Utdanning og utsatt giftemål er begge med på å begrense - og forhåpentligvis på sikt - avskaffe barne- og ungdomsgraviditeter.
Den samlede innsatsen for jenter og kvinners rettigheter, helse, og utdanning har en høy prioritet for Regjeringen, og jeg ser frem til et nært samarbeid med Stortinget for å realisere ambisiøse norske mål på dette viktige feltet.