Skriftlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:63 (2013-2014)
Innlevert: 07.11.2013
Sendt: 07.11.2013
Besvart: 15.11.2013 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Audun Lysbakken (SV)

Spørsmål

Audun Lysbakken (SV): Barn som er født for tidlig trenger trygg behandling og oppfølging, foreldrene deres må vite at barna er i de beste hender. Aftenposten har rettet oppmerksomhet mot bekymringsmeldinger om situasjonen ved nyfødtintensiven ved Rikshospitalet, og vist at fylkeslegen i Oslo brukte svært lang tid før han svarte på Sykepleierforbundets bekymring.
Hvor mange avviksmeldinger foreligger det fra Rikshospitalet, hvilken alvorlighetsgrad har de og hvordan følges de opp?

Begrunnelse

Tryggheten den første tiden i et barns liv er viktig. Når barnet i tillegg er født for tidlig, og trenger den aller beste hjelpen våre sykehus kan gi, må vi være sikre på at det er nok ansatte som har den kunnskapen dette viktige arbeidet krever.
Når Aftenposten melder at et varsel fra Sykepleierforbundet ikke har fått svar på et halvt år er det grunn til bekymring. For at vi skal være trygge på at bekymringer fra helsepersonell blir tatt på alvor må vi være sikre på at tilsynsmyndighetene følger opp alvorlige varsler.
I denne konkrete saken har Rikshospitalet varslet at de har økt bemanningen, men at opplæring likevel tar tid. Foreldre og samfunnet trenger visshet om at disse endringene blir gode nok. Jeg forutsetter at helseministeren går inn i denne saken, både for å være sikker på at tilsynet faktisk følger opp de varsler de får og for å forsikre seg om at sykehusets ledelse sørger for å ha kontroll med situasjonen.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Helse- og omsorgsdepartementet er gjort kjent med at Fylkesmannen mottok fem bekymringsmeldinger om nyfødtintensivavdelingen ved Rikshospitalet i april i år og at det på den bakgrunn ble opprettet tilsynssak 25. april. Tilsynssaken skal enda ikke være avsluttet/ ferdigbehandlet. Departementet har fått opplyst at tilsynsmyndigheten ikke har noen saker per i dag vedrørende feilbehandling ved den aktuelle avdelingen. Statens helsetilsyn opplyser at de mottok et varsel tidligere i år etter spesialisthelsetjenesteloven § 3-3a (jf. varsel til Statens helsetilsyn om alvorlige hendelser) knyttet til nyfødtavdelingen ved Rikshospitalet i februar. Etter at å ha innhentet mer informasjon om saken ble saken avsluttet etter at det ikke ble funnet grunnlag for å opprette en tilsynssak.
Oslo universitetssykehus opplyser at det er sendt 14 meldinger til Kunnskapssenterets meldeordning fra nyfødtintensivavdelingen på Rikshospitalet hittil i 2013. En av meldingene har ledelsen vurdert førte til moderat skade. De øvrige meldingene er vurdert som mindre alvorlige, eller ingen/ubetydelig konsekvens. Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten bistår sykehusene i analyse og oppfølging av hendelsene.
Jeg er som helseminister svært opptatt av at de aller minste pasientene og deres familier får god og omsorgsfull hjelp. Oslo universitetssykehus har opplyst at behandlingen av de syke nyfødte barna ved nyfødtintensivavdelingen ved Rikshospitalet er forsvarlig, selv om arbeidsbelastningen for medarbeiderne har vært høy. Avdelingen har mange av de aller sykeste nyfødte i Norge og den medisinske utviklingen har gjort det mulig å redde stadig flere og mindre barn. Dette krever høy kompetanse og tilstrekkelig bemanning. Helse Sør-Øst har orientert departementet om at Oslo universitetssykehus har satt i gang flere tiltak for å bidra til økt bemanning og økt kompetanse. Dette arbeidet vil fortsette, og foretakstillitsvalgte for sykepleierne deltar i forbedringsarbeidet.