Skriftlig spørsmål fra Christian Tybring-Gjedde (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:67 (2013-2014)
Innlevert: 07.11.2013
Sendt: 08.11.2013
Besvart: 15.11.2013 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Christian Tybring-Gjedde (FrP)

Spørsmål

Christian Tybring-Gjedde (FrP): Sør-sudaneren som drepte tre personer på Valdresekspressen 3. november skulle vært uttransportert fra Norge dagen etter. Det skjedde naturlig nok ikke. Drapsmannen er pågrepet, og gjennomgår nå i følge mediene, psykiatrisk behandling. Senere vil det bli reist tiltale, og vedkommende vil få en straff for sine ugjerninger.
Uavhengig av straffens form eller lengde, vil justisministeren ta et initiativ overfor sør-sudanske myndigheter for om mulig å inngå en avtale som sikrer at drapsmannen kan sone i sitt hjemland?

Begrunnelse

Gjennom mediene er det blitt kjent at mannen som drepte tre personer på Valdresekspressen 3. november er fra Sør-Sudan, og at vedkommende bodde på et asylmottak i Årdal. Videre har vi fått vite at vedkommende før han kom til Norge hadde fått avslag på sin asylsøknad i Spania. Vedkommende har mao. fått sin sak prøvet og avvist innenfor rammen av Dublin konvensjonen, og vedkommende skulle umiddelbart ha blitt sendt tilbake til Spania. Etter 8 år med rød-grønn justispolitikk har jeg stor forståelse for at justisministeren har svært mye å ta tak i. Jeg har også stor respekt for oppgaven, og at den krever mange ulike avveininger. Mange nordmenn føler imidlertid avmakt og frustrasjon når det viser seg at kriminelle handlinger utført av utenlandske borgere i Norge fører til straffevilkår som av de kriminelle og nordmenn flest oppfattes som mer gunstig eller fordelaktig enn dersom vedkommende hadde blitt sendt tilbake til sitt hjemland. Slike tilfeller bryter med rettsoppfatningen hos folk flest, og reduserer respekten for rettssystemet.
Der er å anta at også andre land i Schengen-området møter på tilsvarende problemstillinger i sine nasjonale juridiske prosesser, og at Norge derfor bør kunne trekke lærdom av andre lands erfaringer.
Norge bør eventuelt kunne trekke erfaringer fra disse landene.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Den dypt tragiske hendelsen som skjedde på Valdres-ekspressen er under etterforskning og det er ennå ikke reist tiltale. Det er opp til retten å vurdere hvilken reaksjon som eventuelt skal idømmes. Før rettskraftig dom foreligger ønsker jeg ikke å uttale meg om eventuell gjennomføring av en reaksjon.
Det er et mål for regjeringen at flest mulig domfelte som skal utvises fra Norge overføres til soning i hjemlandet. Departementet foretar en gjennomgang av mulige tiltak slik at antallet overføringer kan økes. I den forbindelse vurderes også tiltak knyttet til saksbehandlingen i Norge og tiltak rettet mot land hvor mange utenlandske innsatte kommer fra.