Skriftlig spørsmål fra Terje Aasland (A) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:76 (2013-2014)
Innlevert: 12.11.2013
Sendt: 12.11.2013
Besvart: 19.11.2013 av olje- og energiminister Tord Lien

Terje Aasland (A)

Spørsmål

Terje Aasland (A): Vil statsråden konsultere forlikspartene på Stortinget før regjeringen eventuelt flagger ut Norges ambisjoner innen fangst og lagring av CO2?

Begrunnelse

I et intervju med avisen Dagens Næringsliv lørdag 9. november antyder Statsråd Tord Lien at regjeringens målsetning om minst ett anlegg for fangst og lagring for CO2 skal løses ved å investere i anlegg i utlandet. Statsråden siteres på: «Det er spennende ting på gang i store deler av verden, og vi må se på alt sammen før vi konkluderer.» Ambisjonen om ett anlegg for fangst og lagring av CO2 er vedtatt i klimaforliket. Etter min vurdering er det en politisk ambisjon/målsetting, forankret i klimaforliket, at dette skal etableres i Norge.

Tord Lien (FrP)

Svar

Tord Lien: Fangst og lagring av CO2 blir av flere, blant annet Det internasjonale energibyrået (IEA) og FNs klimapanel, trukket fram som en essensiell teknologi for å kunne nå togradersmålet. For at CO2-håndtering skal lykkes som teknologi forutsettes det at en rekke land satser aktivt på teknologi- og kompetanseutvikling og utvikler prosjekter for CO2-håndtering.
Arbeidet med CO2-håndtering i Norge er drevet fram av en klimaambisjon med spesiell vekt på utvikling av teknologi som kan nyttiggjøres internasjonalt, jf. Meld. St. 21 (2011-2012) Norsk klimapolitikk og Meld. St. 9 (2010-2011) Fullskala CO2-håndtering. I Norge har vi få store utslippspunkt av CO2, men betydelig kunnskap om teknologiutvikling og transport og lagring av gass. I tillegg er de to for øyeblikket eneste operasjonelle CO2-håndteringsprosjektene i Europa lokalisert i Norge, hhv. Sleipner og Snøhvit.
I Sundvoldenerklæringen har Regjeringen fastslått at vi vil satse bredt på å utvikle en kostnadseffektiv teknologi for fangst og lagring av CO2, og ha en ambisjon om å realisere minst ett fullskala demonstrasjonsanlegg for CO2-fangst innen 2020.
Jeg vil også vise til regjeringens forslag til romertallsvedtak XIX i Prop. 1 S Tillegg 1 (2013-2014): ”Stortinget samtykker i ambisjonen om å realisere minst ett fullskala demonstrasjonsanlegg for fangst av CO2 innen 2020, og til at det utarbeides en strategi for å nå denne ambisjonen.”
Jeg mener dette strategiarbeidet bør være bredt anlagt. Hvilke avklaringsbehov arbeidet vil kreve, er det etter min vurdering for tidlig å mene noe om nå.