Skriftlig spørsmål fra Karianne O. Tung (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:77 (2013-2014)
Innlevert: 12.11.2013
Sendt: 13.11.2013
Besvart: 20.11.2013 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Karianne O. Tung (A)

Spørsmål

Karianne O. Tung (A): Vil helseministeren foreslå at fastleger eller kommunale legekontor gis mulighet til å reservere seg mot posthåndtering, dvs. sende og motta brev knyttet til abort, assistert befruktning, prevensjon eller andre inngrep som fastlegen er uenig i, videre mot å gi opplysninger om abortinngrepets art og medisinske virkninger, samt mot å gi informasjon og veiledning om hvilken bistand samfunnet kan gi dersom svangerskapet gir alvorlige vansker?

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Det forslag til reservasjonsmulighet for fastleger som jeg nå utreder og vil sende på høring over nyttår, vil bare omfatte reservasjon mot å henvise til svangerskapsavbrudd og eventuelt eutanasi dersom det skulle bli tillatt. I høringen vil jeg ikke foreslå at det skal være mulig for fastleger å reservere seg mot å forskrive prevensjon eller mot å henvise til assistert befruktning eller andre inngrep legen skulle være imot.
Når jeg nå skal utarbeide et forslag til hvordan reservasjonsordningen skal utformes nærmere, er det viktig for meg å sikre at hensynet til pasientene ivaretas på en god måte. Jeg vil tro at det generelt sett vil være bedre for pasientene om fastlegene som reserverer seg mot å henvise til svangerskapsavbrudd også overlater informasjons- og veiledningsoppgavene etter abortloven § 5 andre ledd, jf. § 2 første ledd til en annen fastlege. Da får kvinnen samme lege å forholde seg til under hele denne prosessen. Det kan også være viktig at leger som har så sterke personlige overbevisninger at de ikke ser seg i stand til å henvise til abort, heller ikke er den som gir kvinnen informasjon og veiledning i en slik situasjon. Dette er for øvrig et spørsmål som jeg antar at høringsinstansene kan ha nyttige innspill til.