Skriftlig spørsmål fra Line Henriette Holten (KrF) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:82 (2013-2014)
Innlevert: 13.11.2013
Sendt: 14.11.2013
Besvart: 21.11.2013 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Line Henriette Holten (KrF)

Spørsmål

Line Henriette Holten (KrF): I Østfold pågår det et arbeid med fremtidig plassering av AMK-sentralen i Østfold. I den foreløpige sluttrapporten om saken foreligger det to konklusjoner, samlokalisering med AMK-sentralene i Oslo og Akershus eller bygge AMK-lokaler i det nye Østfold sykehuset på Kalnes. Så langt er det ikke foretatt noen ROS-analyse. Dette vekker sterke reaksjoner blant AMK-ansatte og befolkningen i Østfold.
Vil statsråden se til at det blir foretatt en ROS-analyse før endelig beslutning tas?

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Den videre utvikling av nødmeldetjenesten må sikre befolkningen i hele landet rask og kompetent hjelp i en nødssituasjon.
Når det gjelder fremtidig plassering av AMK-sentralen i Østfold, har jeg mottatt følgende informasjon fra Helse Sør-Øst:

"Helse Sør-Øst RHF har innhentet en redegjørelse fra Sykehuset Østfold HF hvor det framgår følgende:

"Det er gjennomført en utredning der man har sett på muligheter og konsekvenser av at AMK-tjenester for Østfold sees i sammenheng med AMK Oslo og Akershus. Hensikten med arbeidet var å se på konsekvenser både i forhold til kvalitet og økonomi, og på hvilke områder man må sette inn tiltak for å møte framtidens krav knyttet til AMK-tjenester.
Rapporten er nå ute på høring blant sykehusets samarbeidspartnere. Etter dette vil man starte arbeidet med å vurdere hvilket alternativ man skal anbefale for styret i desember. I den sammenheng vil det bli gjort en samlet vurdering av alle sider knyttet til fremtidig organisering av disse tjenestene for Østfold.
Sluttrapporten fra det nevnte prosjektarbeidet vil således utgjøre en av flere innspill sykehusledelsen vil ta med seg i arbeidet med styresaken. Høringssvarene som kommer i neste uke vil selvsagt også bli tatt inn i den samlede vurderingen. Det samme gjelder andre aktuelle utredningsarbeider som er på gang innenfor dette segmentet. Et viktig moment i den endelige vurderingen er naturlig nok risiko og sårbarhet knyttet til det fortrukne alternativet.
Styret vil således bli gjort kjent med aktuelle risikoområder, og hvilke tiltak man vil iverksette for å redusere en potensiell risiko.
Helse Sør-Øst RHF vil til orientering om det blir aktuelt med en felles AMK-sentral, vurdere å be Oslo universitetssykehus HF som mottagende helseforetak om å utrede en eventuell sammenslåing av de to sentralene. I en slik eventuell utredning vil en ROS analyse være en sentral del."

Ut fra den foreliggende informasjon legger jeg til grunn at det vil bli foretatt tilstrekkelige risiko- og sårbarhetsanalyser før endelig beslutning blir tatt i denne saken.