Skriftlig spørsmål fra Rasmus Hansson (MDG) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:83 (2013-2014)
Innlevert: 14.11.2013
Sendt: 14.11.2013
Besvart: 21.11.2013 av olje- og energiminister Tord Lien

Rasmus Hansson (MDG)

Spørsmål

Rasmus Hansson (MDG): I forslaget til statsbudsjett fra regjeringen Stoltenberg II er det under kapittel 2440, Statens direkte økonomiske engasjement, post 30, satt av kr 30 milliarder til investeringer. Det er også oppgitt at SDØE pr 31.12.2012 hadde 19 milliarder kr knyttet til kontraktsmessige forpliktelser ved utbygginger. Hvor stor sum ventes, ved kommende årsskifte å være knyttet til kontraktsmessige forpliktelser for 2014? Dersom det ikke er mulig å svare på dette:
Hvor stor sum er pr dato knyttet til kontraktsmessige forpliktelser?

Begrunnelse

Miljøpartiet De Grønne er motstandere av dagens høye utvinningstempo på norsk sokkel. Vi mener det høye trykket i petroleumsindustrien bidrar til ensretting av norsk økonomi og store klimaødeleggelser. Derfor ønsker vi å kartlegge mulighetene for å redusere investeringene på norsk sokkel. I forbindelse med dette ønsker vi å få oversikt over hvor stor del av de planlagte investeringene gjennom SDØE som er bundet opp i kontraktsmessige forpliktelser.

Tord Lien (FrP)

Svar

Tord Lien: Petroleumsvirksomheten er en grunnrentevirksomhet. Meravkastningen oppstår som en følge av at ressursene eksisterer i begrensede mengder. Eksistensen av grunnrente er en hovedårsak til at staten tar en betydelig andel av inntektene fra petroleumsvirksomheten på norsk sokkel gjennom skatter, avgifter og Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE).
Staten er gjennom SDØE en direkte investor i felt, funn, utvinningstillatelser og infrastruktur på norsk sokkel og virksomhet i tilknytning til dette. SDØE-ordningen innebærer at staten betaler en andel av investeringene og driftskostnadene i prosjekter på norsk sokkel tilsvarende statens deltakerandel og får også på lik linje med de øvrige eierne en tilsvarende andel av inntektene fra salget av produksjonen og andre inntekter.
Petoro AS (Petoro) ivaretar på vegne av staten de forretningsmessige sidene ved SDØE og er rettighetshaver for statens deltakerandeler på norsk sokkel.
Gjennom budsjettbehandlingen i den enkelte utvinningstillatelse forplikter staten seg til å delta i investeringer i årene fremover. Som rettighetshaver godkjenner Petoro på linje med de øvrige rettighetshaverne budsjett og arbeidsprogram for det kommende året.
Investeringene i petroleumsvirksomheten er av langsiktig karakter, og kostnader for utbyggingsprosjekter løper over flere år. Petoro har fått fullmakt fra Stortinget til å pådra staten forpliktelser utover gitte bevilgninger knyttet til løpende forretningsvirksomhet i interessentskapene, samt deltakelse i annen virksomhet som har tilknytning til leting og utvinning av petroleum.
Virksomheten i interessentskapene er undergitt regler fastsatt i konsesjonsverket ved konsesjonstildelingen. I interessentskapene deltar staten med Petoro AS som rettighetshaver undergitt reglene i petroleumsloven og konsesjonsverket. Det er fastsatt stemmeregler for virksomhetsstyringen i samarbeidsavtalene. Innenfor reglene i samarbeidsavtalene etablerer interessentskapene budsjetter som omfatter blant annet innkjøp av varer og tjenester som kan forplikte rettighetshaverne utover inneværende års bevilgning. Operatørene forestår virksomheten, herunder inngåelse av avtaler på vegne av interessentskapene i henhold til fullmakter som følger av samarbeidsavtalene. Operatørene legger frem for styringskomiteene arbeidsprogram og budsjett for kommende år samt langtidsbudsjett for de neste tre årene innen 1. oktober. Rettighetshaverne i interessentskapene godkjenner arbeidsprogram og budsjett for kommende år samt drifts- og investeringsbudsjett for de påfølgende tre år og for hele investeringsperioden innen 1. desember. Budsjettprosessene i interessentskapene danner grunnlag for budsjettinnmeldingene av investeringer for SDØE til statsbudsjettet.
Det er etablert praksis for at Petoro som del av den naturlige forretningsvirksomhet kan forplikte staten i årene fremover hva gjelder SDØEs investerings- og forretningsvirksomhet. For større investeringer over 20 mrd. kroner per prosjekt, fremlegges plan for utbygging og drift (PUD) og plan for anlegg og drift (PAD) for Stortinget for godkjennelse.
Ved årsskiftet fremlegger operatøren i hver utvinningstillatelse en oversikt over hvilke kontraktsmessige forpliktelser som er inngått for kommende år. Staten deltar for tiden i flere store utbyggingsprosjekter med henholdsvis godkjent plan for utbygging og drift (PUD) og plan for anlegg og drift (PAD) slik som Valemon, Martin Linge og Polarled. Det er i tillegg igangsatt store investeringsprosjekter knyttet til blant annet på Troll, Åsgard og Ormen Lange.
Ved utgangen av 2012 var forpliktelsene på 19 milliarder kroner for SDØE, slik det er angitt i spørsmålet fra representanten Hansson. Tilsvarende vil operatørene ved utgangen av 2013 opplyse om kontraktsmessige forpliktelser som er inngått av rettighetshaverne i interessentskapene ved godkjennelse arbeidsprogram og budsjett for kommende år samt drifts- og investeringsbudsjett for de påfølgende tre år og for hele investeringsperioden. Verken Olje- og energidepartementet eller Petoro har derfor på nåværende tidspunkt noe anslag for kontraktsmessige forpliktelser.
Det vises for øvrig til tabell under kap. 2440, post 30 Investeringer på side 48 i Prop. 1 S (2013-2014) som viser fordelingen av investeringsanslaget for 2014 fordelt på prosjekter vedtatt utbygd og prosjekter under vurdering. Som det fremgår av tabellen var 27,18 mrd. kroner av totalanslaget på 30 mrd. kroner knyttet til prosjekter som er vedtatt utbygd. Det vil si at på tidspunktet for fremleggelse av statsbudsjettet for 2014 var 2,82 mrd. kroner av investeringsanslaget knyttet til prosjekter som ikke var vedtatt utbygd.