Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:86 (2013-2014)
Innlevert: 14.11.2013
Sendt: 15.11.2013
Besvart: 26.11.2013 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Geir Pollestad (Sp)

Spørsmål

Geir Pollestad (Sp): Hvor mye vil statlig garanti for lån kunne redusere bilistenes regning i Ryfast-prosjektet sammenlignet med dagens rentebetingelser for prosjektet?

Begrunnelse

Det vises til svar på spørsmål fra Janne Sjelmo Nordås (Dok. nr. 15:17) om statsrådens løfter om milliardbesparelser som følge av nye og bedre lånebetingelser i bompengeprosjekter. Det fremgår av svaret at rentekostnaden med dagens tradisjonelle kommunal- og fylkeskommunal garanti vil kunne bli betydelig lavere enn hva som er lagt til grunn i proposisjonen om saken. Det er gledelig, men ikke ny politikk.
Jeg oppfatter likevel at statsråden i Stavanger Aftenblad 20. oktober lover at han vil gjennomføre nye tiltak som skal gi bedre lånebetingelser som sparer "bilistene for milliarder". Altså tiltak utover en faktisk videreføring av dagens ordning. I svaret er det bare et konkret tiltak som er nevnt og som gjelder lånebetingelser og det er forslag om statlig garanti.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Jeg vil vise til mitt svar på spørsmål nr. 17 til skriftlig besvarelse, fra representanten Janne Sjelmo Nordås. Der orienterer jeg om at regjeringspartiene i sin politiske plattform presenterer en rekke tiltak som vil kunne bidra til reduserte kostnader for bompengeprosjekter. Blant annet vises det til at det skal satses på større og mer sammenhengende prosjekter og at det skal innføres krav om obligatorisk bompengebrikke for tunge kjøretøy. Statlig garanti for lån som tas opp til utbyggingsprosjekter er et annet tiltak som vil bidra til betydelig lavere rente i mange prosjekter.
Som presentert også i ovennevnte svar på spørsmål nr. 17 vil regjeringen på en egnet
måte komme tilbake til Stortinget med en konkretisering av tiltak.