Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til klima- og miljøvernministeren

Dokument nr. 15:88 (2013-2014)
Innlevert: 15.11.2013
Sendt: 15.11.2013
Besvart: 22.11.2013 av klima- og miljøvernminister Tine Sundtoft

Geir Pollestad (Sp)

Spørsmål

Geir Pollestad (Sp): Kommer staten til å anke Krokann-dommen, og vil staten i så fall respektere de føringer som dommen bygger på?

Begrunnelse

4. november forkastet Frostating lagmannsrett statens anke i den såkalte "Krokann-dommen". Saken gjelder spørsmål om rovvilterstatning for bonde Ola Krokann.
I en debatt hos Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norsk Sau og Geit 14.11.13 ga representanter fra FrP, H, Ap og SP uttrykk for at staten ikke burde anke.
Dette er en viktig sak for beitenæringen og både Norges Bondelag og Norsk Bonde- og småbrukarlag har trådt inn som rettshjelpere i saken.

Tine Sundtoft (H)

Svar

Tine Sundtoft: Frostating lagmannsrett har avsagt dom i rettssak om erstatning for tap av sau på grunn av rovvilt. Lagmannsretten har funnet at Direktoratet for naturforvaltnings (nå Miljødirektoratet) vedtak om erstatning for tap av sau på beite til saueeier Krokann er ugyldig. Regelverket er klart på at staten skal betale erstatning for de dyr som er dokumentert tatt av rovvilt, og for de dyr som er sannsynliggjort tatt av rovvilt. Ved beregning av erstatning skal normaltapet alltid trekkes fra. Dommen pålegger staten en videre begrunnelsesplikt når det gjelder andre tapsårsaker, enn det direktoratet har lagt til grunn i sitt vedtak.
Ankefristen er 5. desember. Saken reiser enkelte prinsipielle spørsmål knyttet til blant annet hvilke vurderinger miljøforvaltningen har forutsetninger for å gjøre. Jeg vil derfor trenge tiden frem til ankefristens utløp før jeg avklarer om staten kommer til å anke dommen eller ikke.