Skriftlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:92 (2013-2014)
Innlevert: 18.11.2013
Sendt: 19.11.2013
Besvart: 29.11.2013 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Audun Lysbakken (SV)

Spørsmål

Audun Lysbakken (SV): Styret i Nordlandssykehuset har vedtatt avvikling av enhet for traumelidelser i Bodø. Gjennom mediene har vi lært om mennesker i en svært utsatt situasjon som ender bakerst i behandlingskøen. Det stilles også spørsmål om den nasjonale kapasiteten settes alvorlig tilbake.
Hvordan vil helseministeren sikre at mennesker med behov for langvarige innleggelser og for høyt faglig nivå på traumekompetanse ivaretas?

Begrunnelse

Nordlandsykehusets styre hadde nylig møte hvor denne saken var på dagsorden. I sakspapirene, som ledet frem til vedtak om nedleggelse, klarer ikke Nordlandssykehuset å gi noe godt svar på hvordan tilbudet til denne gruppen mennesker skal ivaretas på en skikkelig måte.
Videre er det blitt kjent at risikoanalysen som er laget i forbindelse med saken ikke var del av sakspapirene da beslutningen ble fattet.
Sett i dette lyset er det vanskelig å se hvordan de som trenger denne type hjelp ikke ender med å få et dårligere tilbud med denne nedleggelsen. Det er også grunn til å tro at folk som nå står i behandlingskø igjen ender bakerst i køen.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: I likhet med representanten Lysbakken er jeg opptatt av at pasienter med traumelidelser har et godt helsetilbud, uansett hvor i landet de bor. De regionale helseforetakene er lovpålagt å yte de tjenester som pasienter har krav på etter pasient- og brukerrettighetsloven. Innenfor rammen av regelverk, budsjettvedtak og årlige føringer fra departementet gjennom oppdragsdokumentet er det imidlertid opp til de regionale helseforetakene å finne en hensiktsmessig organisering av spesialisthelsetjenesten.
Helse Nord opplyser at omleggingen av traumetilbudet er et ledd i styrkingen av DPS-sektoren i området, gjennom etablering av akuttberedskap, økning av ambulant virksomhet, poliklinikk og dagbehandling ved sentrene. Ifølge helseforetaket er det nødvendig å overføre ressurser fra sykehus til DPS-nivå for å oppfylle nasjonale føringer om at DPS skal være hovedveien inn i og ut av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling.
Saken ble styrebehandlet i styret i Nordlandssykehuset HF 7. november i år, hvor et av vedtakspunktene var at administrerende direktør i Nordlandssykehuset skulle konsultere Helse Nord før endelig effektuering av vedtaket.
Styret i Helse Nord har 27. november fattet følgende vedtak:
I styresak 133-2013/7 Nordlandssykehuset HF – nedleggelse av enhet for traumelidelser, oppfølging av styresak 121-2013 fattet styret i Helse Nord RHF følgende vedtak:

1.Styret i Helse Nord RHF ber adm. direktør om å utrede følgende to alternativer:
a.Hvordan sikres tilbudet til denne pasientgruppen i de øvrige helseforetakene i regionen, dersom styrevedtaket i Nordlandssykehuset HF blir gjennomført?
b.Kan det være riktig å ha sentraliserte regionale behandlingstilbud for denne pasientgruppen?

2.Nordlandssykehuset HF bes om å utsette iverksetting av vedtaket, inntil utredningen som nevnt i punkt 1 er behandlet i styret i Helse Nord RHF.