Skriftlig spørsmål fra Abid Raja (V) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:97 (2013-2014)
Innlevert: 19.11.2013
Sendt: 20.11.2013
Besvart: 28.11.2013 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Abid Raja (V)

Spørsmål

Abid Raja (V): Forventer statsråden at miljøkrav på 15 % bidrar til at "offentlig sektor som kunde bidrar til å ta i bruk og utvikle nye miljø- og klimavennlige teknologier og løsninger" slik det står i regjeringserklæringen?

Begrunnelse

I regjeringserklæringen er følgende slått fast: Regjeringen vil «Utarbeide krav om at alle nye offentlige kjøretøy, og alle nye drosjer, ferger, rutebåter og dieseltog, benytter lav- eller nullutslippsteknologi når teknologien tilsier dette.» samt «Sørge for at offentlig sektor som kunde bidrar til å ta i bruk og utvikle nye miljø- og klimavennlige teknologier og løsninger.»
Statens vegvesen skal første halvdel av 2014 kunngjøre konkurranse om ny konsesjon for drift av sambandet Moss-Horten. Konsesjonsperioden er satt fra og med 2017 til og med 2026. Det er lagt til grunn tøffe krav til utslipp av NOx, men øvrige miljøaspekter skal vektes i vurderingen av kvalitetskriterier med 15 %. Konsesjonen er uten statlige tilskudd, og det er tøff konkurranse på pris for å gi det billigste tilbudet. 15 % vekting på miljø vil ikke kunne utløse fokus på å ta i bruk ny teknologi eller beste tilgjengelige teknologi på miljø. Fergen går helt til sentrum av to mellomstore norske byer med ca. 30 000 innbyggere hver seg. Fergene runder på sin ferd Jeløy, den mest befolkede øya i Oslofjorden, med 14 000 innbyggere. dere forventer Statens vegvesen en fortsatt betydelig økning i trafikk på sambandet i konsesjonsperioden og det legges opp til større ferger og flere ferger enn det som er i dag.
Dette vil øke utslippet fra sambandet totalt sett, og det vil øke belastningen for innbyggerne i området.15 % vekting av miljøkriterier vil tvilsomt kunne gi teknologi som samlet sett reduserer utslippene fra fergesambandet i neste konsesjonsrunde.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Det er viktig å stille strenge miljøkrav ved alle offentlige anskaffelser. Lov og forskrift om offentlige anskaffelser har bestemmelser om at det skal tas hensyn bl.a. til miljømessige konsekvenser av anskaffelser. Regjeringen vil utnytte de mulighetene som ligger i dette regelverket til å skjerpe kravene til utslipp.
Regjeringen vil i tillegg fremme forslag til ny forskrift hvor utslipp av CO2 og andre avgasser skal tas med som kriterier ved offentlige anskaffelser av kjøretøy og kjøp av offentlig persontransport. De nye reglene vil bli utformet i nær fremtid. Ved at reglene blir gjort gjeldende for anskaffelser som omfattes av lov om offentlige anskaffelser, vil miljøeffekten bli større enn at miljøkrav skal vurderes i hvert tilfelle. Hensikten er at økt etterspørsel skal stimulere produsenter av kjøretøy til å utvikle ny teknologi.
Ved utforming av nye regler må det også sørges for at det er flere tilbydere som sikrer tilstrekkelig konkurranse og ivaretar lokale forhold og behov. Samtidig kommer stadig nye motorteknologiske løsninger med stor vekt på reduserte utslipp. Regelverket må derfor være dynamisk for å fange opp endringer og på sikt bli uten effekt.
I spørsmålet viser representanten konkret til at Statens vegvesen planlegger å lyse ut konkurranse om drift av ferjesambandet rv 19 Moss-Horten der laveste pris for de reisende skal vektlegges med 85 pst. og miljøegenskaper med 15 pst. I tillegg vil det bli krevd at ferjemateriellet ikke skal ha NOx-utslipp over Den internasjonale skipsfartsorganisasjonen IMOs krav (Marpool`s Tier III-krav), uavhengig av byggeår. Jeg vil minne om at dette representerer en betydelig innskjerping sammenlignet med tidligere anbudsutlysninger innen ferjedriften.
Nevnte krav til NOx-utslipp for sambandet er så strenge at selv om ruteproduksjonen øker kraftig, vil det totale utslippet av nitrogenoksider reduseres til en tredjedel av dagens nivå. For å klare utslippskravene i forhold til NOx-utslipp samt andre krav i konkurransen, må en benytte framdriftsteknologi/drivstoff som også gir vesentlig reduksjon av de to andre viktigste lokale luftforurensningselementene, SOx (svovel) og partikler (svevestøv). Sambandet Moss-Horten trafikkerer nært opp til landets tettest befolkede områder. Dette, i tillegg til at det anløper to bysentrum med om lag 30 000 innbyggere, er nettopp bakgrunnen for at en har valgt å sette så strenge krav til utslipp til luft.
Statens vegvesen planlegger å benytte totalt energiforbruk og utslipp målt i tonn CO2 -ekvivalenter per år som evalueringskriterier for miljøegenskaper. Det er i all vesentlighet innenfor investeringskostnaden og drivstoffkostnadene at det er mulig å oppnå effekter for disse tildelingskriteriene. Normalt er kapitalkostnadene i ferjedriften mellom 10 og 20 pst. av totalomsetningen i ferjekontraktene. Når en vektlegger miljø 15 pst. av den totale omsetningen i sambandet, medfører dette at det i konkurransen er åpnet for betydelige tilleggskostnader knyttet til miljø, for eksempel for å redusere drivstofforbruket eller bytte drivstoff.
Ved å inkludere ovennevnte krav og evalueringskriterier i anbudet mener Samferdselsdepartementet at riktige incentiver er gitt for at det både skal kunne utvikles og tas i bruk ny miljø- og klimavennlige teknologi. Dette er på linje med forutsetningene lagt til grunn i regjeringserklæringen.