Skriftlig spørsmål fra Lise Christoffersen (A) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:104 (2013-2014)
Innlevert: 20.11.2013
Sendt: 21.11.2013
Besvart: 27.11.2013 av arbeids- og sosialminister Robert Eriksson

Lise Christoffersen (A)

Spørsmål

Lise Christoffersen (A): 25. oktober 2013 ble det kjent at et viktig utviklingstiltak i arbeids- og velferdsforvaltningen, Prosjekt l i IKT-moderniseringsprogrammet, ble nedlagt.
Hvilke konsekvenser vil dette få for kostnader og gjennomføring av de tre delprosjektene innen IKT-moderniseringen og utviklingen av brukervennlige og effektive, dels selvbetjente løsninger på de ulike ytelsesområdene, herunder også uførepensjon, som Nav forvalter?

Begrunnelse

Arbeids- og sosialministeren har allerede i brev til arbeids- og sosialkomiteen opplyst at nedleggelsen av prosjekt l ikke vil få konsekvenser for selve gjennomføringen av uførereformen med virkning fra 1. januar 2015. Prosjektet skulle imidlertid dekke alle relevante ytelsesområder og sikre brukervennlige løsninger med høy grad av selvbetjening.

Robert Eriksson (FrP)

Svar

Robert Eriksson: I mitt brev av 15.11.2013 til Arbeidspartiets stortingsgruppe, som svar på brev av 11.11.2015, går det frem at det er den organisatoriske enheten IKT-MOD i Arbeids- og velferds-direktoratet som ble avviklet 25. oktober 2013. Denne beslutningen var et resultat av at utviklingsaktivitetene knyttet til uførereformen i sin helhet ble lagt til linjen. Som varslet i Prop. 1 S (2013-2014) skal øvrige aktiviteter i Prosjekt 1 i IKT-moderniseringsprogrammet replanlegges som følge av de beslutninger som er fattet knyttet til å sikre gjennomføring av uførereformen innen 1. januar 2015.
Det framgår også at Prop. 1 S (2013-2014) at departementet vil orientere Stortinget på egnet måte om det videre arbeidet med Prosjekt 1, herunder eventuelle budsjettmessige implikasjoner, når replanleggingen av Prosjekt 1 er gjennomført. De overordnede målene for IKT-moderniseringen som sådan er ikke endret. Både Prosjekt 2 og Prosjekt 3 skal i henhold til konseptvalget planlegges separat med påfølgende ekstern kvalitetssikring (KS2) før investeringsbeslutninger fremmes for Stortinget. Konsekvenser for det videre moderniseringsarbeidet, både når det gjelder fremdrift, kostnader og innhold som følge av replanleggingen av Prosjekt 1, vil dermed bli grundig belyst i disse planprosessene. Avviklingen av den organisatoriske enheten IKT-MOD innebærer dermed i seg selv ingen endringer i forhold til den prosess som Stortinget ble varslet om i Prop. 1 S (2013-2014).