Skriftlig spørsmål fra Eirik Sivertsen (A) til forsvarsministeren

Dokument nr. 15:107 (2013-2014)
Innlevert: 21.11.2013
Sendt: 21.11.2013
Besvart: 28.11.2013 av forsvarsminister Ine Eriksen Søreide

Eirik Sivertsen (A)

Spørsmål

Eirik Sivertsen (A): Vil forsvarsministeren gjennomføre Stortingets vedtak fattet 14. juni 2012 om at Generalinspektøren for Luftforsvaret, Luftforsvarsstaben, Luftoperativt inspektorat og Luftforsvarets utdanningsinspektorat lokaliseres til Reitan utenfor Bodø, at det etableres et luftoperasjonssenter ved Reitan og at dette gjennomføres i henhold til den tidsplanen som er fastsatt av departementet tidligere?

Begrunnelse

I forbindelse med behandlingen av prop. 73 S (2011–2012)Et forsvar for vår tid, vedtok Stortinget at Generalinspektøren for Luftforsvaret, Luftforsvarsstaben, Luftoperativt inspektorat og Luftforsvarets utdanningsinspektorat lokaliseres til Reitan utenfor Bodø. Etableringen må sees i sammenheng med etableringen av et luftoperasjonssenter samme sted.
Etablering av et robust luftmilitært fagmiljø ved Reitan med luftforsvarets staber, gir fremtidsrettede utviklingsmuligheter for evnen til å styrkeprodusere luftkapasiteter og lede luftoperasjoner i en fellesoperativ ramme. I dette ligger det at styrkeproduksjonsorganisasjonen i større grad kan bidra i en operativ rolle, og at løsningen gir synergi mellom Luftforsvarets ledelse og Forsvarets operative hovedkvarter. Den vedtatte løsningen vil ivareta de hensyn og mål som ble trukket opp knyttet til lokalisering og organisering av ledelsesfunksjoner i St.prp. nr. 48 (2007–2008), og er en naturlig oppfølging til flytting av generalinspektøren for Hæren til Troms og generalinspektøren for sjøforsvaret til Bergen.
I uttalelser til media i den senere tid har forsvarsministeren svart på en slik måte at det er skapt usikkerhet om de løsningene som er valgt av Stortinget vil bli gjennomført.
Det er derfor nødvendig at statsråden avklarer dette, slik at det ikke oppstår unødvendig mye usikkerhet og forsinkelser i prosessene som berører mange.

Ine Eriksen Søreide (H)

Svar

Ine Eriksen Søreide: Jeg viser til brev fra Stortingets president av 21. november 2013 med spørsmål fra stortingsrepresentant Eirik Sivertsen. Spørsmålet gjelder gjennomføringen av Stortingets vedtak om flytting av generalinspektøren for Luftforsvaret og Luftforsvarets ledelse til Reitan, og etablering av et luftoperasjonssenter ved Reitan.
Gjennomføringen av langtidsplanen for forsvarssektoren i perioden 2013–2016 er allerede godt i gang og blir fulgt opp i tråd med Stortingets gjeldende vedtak. Regjeringen legger vekt på at norsk tilstedeværelse og suverenitetshevdelse i nordområdene skal sikres, og at Forsvaret har god situasjonsforståelse og høy operativ evne i nord. Som en del av den kontinuerlige langtidsplanleggingen, og som en viktig del av arbeidet med å skape en reell og bærekraftig, langsiktig balanse mellom bevilgninger, struktur og oppgaver, vil regjeringen vurdere behovet for ytterligere moderniserings- og reformtiltak i sektoren. Dette inkluderer også en gjennomgang av forutsetninger og beslutningsunderlag i den gjeldende langtidsplanen, der disse kan ha endret seg etter vedtakelsen av langtidsplanen i juni 2012. Regjeringen vil på egnet måte komme tilbake til Stortinget med eventuelle forslag, dersom det skulle bli aktuelt å foreslå endringer som krever en fornyet behandling i Stortinget.