Skriftlig spørsmål fra Martin Henriksen (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:115 (2013-2014)
Innlevert: 22.11.2013
Sendt: 22.11.2013
Besvart: 05.12.2013 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Martin Henriksen (A)

Spørsmål

Martin Henriksen (A): Hva er statsrådens begrunnelse for å utsette utbedring av havn på Sommarøy, og hvorfor mener statsråden det er nødvendig at utbedringa av dette og andre fiskerihavneprosjekter må utsettes fram til regjeringa har utarbeida en ny havnestrategi?

Begrunnelse

Regjeringa reduserer i sin tilleggsproposisjon bevilgninga til fiskerihavner med 46 mill. kroner. Konsekvensen er i følge statsråden at utbedringa av fiskerihavna på Sommarøy i Tromsø kommune ikke starter opp i 2014 (viser til skriftlig svar til transport- og kommunikasjonskomiteen 18.11.13).
Dagens havneforhold fører til vanskeligheter for fiskeflåten og lokale bedrifter. Liten dybde i havna fører til at deler av flåten må planlegge anløp etter tidevannet og at en rekke båter ikke anløper havna. Lastebåter har liten margin i innseilingen forbi dagens molo.
En utsettelse av prosjektet vil få direkte konsekvenser for fiskeflåten og enkeltbedrifter i området, i verste fall i form av nedlegging eller flytting.
Statsråden skriver i sitt svar til transport- og kommunikasjonskomiteen at prosjektet utsettes i påvente av nasjonal havnestrategi. Behovene for utbedring på Sommarøy er imidlertid godt dokumenterte og prekære, og Kystverket har prosjektet inne på sitt handlingsprogram.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Regjeringen ønsker å styrke sjøtransporten og tilrettelegge for at mer gods overføres fra vei til sjø. Som en del av dette arbeidet har regjeringen derfor satt i gang arbeid med en ny nasjonal havnestrategi. For bedre å kunne foreta prioriteringer i henhold til resultatet av en ny helhetlig gjennomgang av havnestrukturen har vi midlertidig redusert bevilgninger til nye prosjekter. De investeringer som skal gjøres må ha et langsiktig perspektiv. Regjeringen har en klar ambisjon om å satse på havnene. For å se denne satsingen i en større helhet har regjeringen flyttet ansvaret for Kyst og miljøavdelingen til Samferdselsdepartementet, slik at man bedre ser sammenhengen mellom havnene og videre infrastrukturutbygging på landsiden. Arbeidet med havnestrategien har høy prioritet i regjeringen slik at prosjekter i fremtiden ikke blir utsatt.