Skriftlig spørsmål fra Sverre Myrli (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:116 (2013-2014)
Innlevert: 22.11.2013
Sendt: 25.11.2013
Besvart: 04.11.2013 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Sverre Myrli (A)

Spørsmål

Sverre Myrli (A): Kan samferdselsministeren bekrefte at godkjenning som teknisk leder ved kjøretøyverksted for de som har hatt godkjenning etter tidligere forskrifter også gjelder godkjenning til å foreta Periodisk kjøretøykontroll (PKK)?

Begrunnelse

Jeg viser til brev fra Samferdselsdepartementet til meg av 1.11.2013, til mitt brev til Samferdselsdepartementet av 8.10.2013, til mitt brev til Vegdirektoratet av 7.7.2010 og til spørsmål nr. 1248 til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Hans Frode Kielland Asmyhr (Frp) av 25.5.2010 med tilhørende svar fra samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa av 7.6.2010 - alt sammen om krav til teknisk leder ved kjøretøyverksteder.
I brevet fra Samferdselsdepartementet av 1.11.2013 fremkommer det at aktuell forskrift nå er endret slik at teknisk leder ved kjøretøyverksted som har hatt nødvendig godkjenning etter tidligere forskrifter kan fortsette som daglig leder også etter 1.1.2014.
Det har imidlertid oppstått en diskusjon om denne forskriftsendringen også gjelder godkjennelse til å foreta Periodisk kjøretøykontroll (PKK), såkalt "EU-kontroll".
Det sier seg selv at det ikke er en aktuell problemstilling å drive bilverksted i dag uten å ha nødvendig godkjenning til å foreta PKK, ettersom en avgjørende del av oppdragene ved de fleste bilverksteder er forbundet med forhold som har med PKK å gjøre.
Denne saken har nå versert i mange år og departementet bør skjære gjennom en gang for alle.
Godkjenning til å drive bilverksted må selvsagt også omfatte godkjenning til å foreta PKK.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Godkjenning av kjøretøyverksted og av kontrollorgan for PKK er to forskjellige og selvstendige ordninger, og som har vært regulert i to ulike forskrifter siden 1. juli 2009. Ikke alle godkjente verksteder har godkjenning som kontrollorgan.
Utviklingen som over tid skjer på alle fagfelt stiller krav til vedlikehold og oppdatering av kompetanse. Utviklingen innen kjøretøykontroll går svært raskt både når det gjelder kjøretøyteknologi, kontrollverktøy og regelverk. Det må derfor kreves at den som utfører myndighetskontroll av vesentlig betydning for trafikksikkerheten, og slik også skal ivareta statens internasjonale forpliktelse, kan dokumentere nødvendig kompetanse. En uvilkårlig godkjenning til, uten tidsbegrensninger, å utøve slik kontrollmyndighet vil ikke være forsvarlig ift. trafikksikkerhet eller saklig ift. forskjellsbehandling overfor andre aktører i denne næringen.
PKK ble innført som ledd i EUs trafikksikkerhets- og miljøsatsing. Regelverket om PKK, herunder kravene til kontrollorgan, er styrt av EU-rettsakter, og det er landenes myndigheter som er gitt ansvaret for gjennomføringen av disse kontrollene. Kontrollen utføres dermed på vegne av staten. I motsetning til PKK er ikke ordningen med godkjenning av verksteder etablert etter krav fra EU.
Å stille nødvendige kompetansekrav til PKK-organ er dermed svært viktig, både for brukerne og for staten, for å sikre at kjøretøykontrollen blir utført på riktig måte og med god kvalitet.
Departementet vurderer nå om gjeldende overgangsregler knyttet til kravet om teknisk leder ved kontrollorgan er hensiktsmessige. Eventuelle endringer vil uansett måtte innrettes for å ivareta den plikten staten har til å sikre at PKK blir utført med tilfredsstillende kvalitet.
Det er i enkelttilfeller gitt adgang til å utføre verkstedtjenester uten å oppfylle gjeldende formelle kompetansekrav. I slike særskilte tilfeller, under gitte forutsetninger og på bestemte vilkår, kan det også være aktuelt å gi adgang til å utføre PKK basert på realkompetanse. En forutsetning må imidlertid være at den enkelte virksomhet selv gir en begrunnet søknad om tillatelse til å fortsette slik kontrollvirksomhet. Siden PKK også som nevnt er myndighetsutøvelse på vegne av staten, må det i slike tilfeller, ut fra bruker- og trafikksikkerhetshensyn, påregnes tilsyn for å sikre at virksomheten utøves etter gjeldende regelverk og med tilfredsstillende kvalitet.