Skriftlig spørsmål fra Kjell-Idar Juvik (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:118 (2013-2014)
Innlevert: 22.11.2013
Sendt: 25.11.2013
Besvart: 05.12.2013 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Kjell-Idar Juvik (A)

Spørsmål

Kjell-Idar Juvik (A): Hva er statsrådens begrunnelse for å kutte i bevilgningen til prosjektet på Napp i Nordland, og hvorfor mener statsråden det er nødvendig at utbedringen av dette og andre havneprosjekter må utsettes fram til regjeringa har utarbeidet en ny havnestrategi; kuttet rammer også fiskerihavna på Sommarøy i Troms, hvilke andre fiskerihavner står for tur, og vil dette kuttet i bevilgningen få betydning for dem?

Begrunnelse

Den nye regjeringen reduserer i sin tilleggsproposisjon bevilgningen til fiskerihavner med 46 millioner. Konsekvensen er i følge statsråden at utbedringa av fiskerihavna på Napp i Nordland ikke starter opp i 2014. (viser til skriftlig svar til transport- og kommunikasjonskomiteen 18.11.13)
Regjeringen sier de vil satse på nordområdene og så gjennomfører de kutt på bevilgningen til to fiskerihavner i Nord Norge. Napp i Nordland og Sommarøy i Troms.
Dagens havneforhold på napp fører til vanskeligheter for fiskeflåten og lokale bedrifter. Liten dybde gjør at ikke større båter kommer til kai for å levere.
Utsettelsen av prosjektet vil få direkte konsekvenser for fiskeflåten og enkeltbedrifter i området.
Statsråden skriver i sitt svar til transport- og kommunikasjonskomiteen at prosjektet utsettes i påvente av en nasjonal havnestrategi.
Behovene for en utbedring på Napp er imidlertid godt dokumentert og prekære, og Kystverket har prosjektet inne på sitt handlingsprogram.
Napp er den havnen i Lofoten som brukes mest og det synes da merkelig at man vil overprøve Kystverkets vurderinger.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Regjeringen ønsker å styrke sjøtransporten og tilrettelegge for at mer gods overføres fra vei til sjø. Som en del av dette arbeidet har regjeringen derfor satt i gang arbeid med en ny nasjonal havnestrategi. For bedre å kunne foreta prioriteringer i henhold til resultatet av en ny helhetlig gjennomgang av havnestrukturen har vi midlertidig redusert bevilgninger til nye prosjekter. De investeringer som skal gjøres må ha et langsiktig perspektiv. Regjeringen har en klar ambisjon om å satse på havnene. For å se denne satsingen i en større helhet har regjeringen flyttet ansvaret for Kyst og miljøavdelingen til Samferdselsdepartementet, slik at man bedre ser sammenhengen mellom havnene og videre infrastrukturutbygging på landsiden. Arbeidet med havnestrategien har høy prioritet i regjeringen slik at prosjekter i fremtiden ikke blir utsatt.