Skriftlig spørsmål fra Hårek Elvenes (H) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:120 (2013-2014)
Innlevert: 25.11.2013
Sendt: 25.11.2013
Besvart: 29.11.2013 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Hårek Elvenes (H)

Spørsmål

Hårek Elvenes (H): Hvilke initiativ vil justisministeren ta for å sikre at håndtering av bistandsinstruksen ivaretar rask responstid og operativ evne for politiet og forsvaret i samvirkeoperasjoner?

Begrunnelse

Øvelse Gemini ble gjennomført i Nordmøre og Romsdal politidistrikt tidligere i år. Det ble blant annet øvet på samvirke mellom politiet og Forsvaret.
I evalueringsrapporten, utarbeidet av Politihøgskolen etter øvelsen, påpekes det at det tok over to timer fra anmodning ble sendt fra lokalt politi om bistand fra Forsvaret, til anmodningen var ferdigbehandlet. Rapporten peker på at den nye bistandsinstruksen, om Forsvarets bistand til politiet, ikke har fjernet utfordringene som tidligere er identifisert. I rapporten står det:

«(...) den krevende og repeterende prosedyren ikke fungerer tilfredsstillende i en tidskritisk situasjon».

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Bistandsinstruksen ble sist endret ved kgl. res. 22. juni 2012. I instruksen videreføres prinsippet om at det er politiet som er ansvarlig for sikkerheten i Norge i fredstid, men at politiet kan anmode om bistand fra Forsvaret til å løse politioppgaver når dette finnes nødvendig og hensiktsmessig.
Formålet med den siste revisjonen av bistandsinstruksen var å tydeliggjøre prosedyrer for å sikre rask og effektiv bistand fra Forsvaret til politiet, samtidig som ansvarsforhold og juridiske rammer ble ivaretatt. I den nye instruksen er de tre tidligere bistands-formene slått sammen til to, og det er tilrettelagt for effektive kommunikasjonsrutiner mellom etatene, herunder klare rutiner for hastetilfeller. Videre er det i instruksen stilt krav til samtrening mellom politiet og Forsvaret.
For å sikre en rettidig og relevant støtte fra Forsvaret til politiet og en god operativ evne, vil jeg forsikre meg om at det øves regelmessig og troverdig. Videre er det nødvendig å foreta grundige evalueringer, og å implementere eventuelle korrigerende tiltak. Når det øves er det viktig at alle nivåer deltar, fra det taktiske til det strategiske nivå, slik at alle aktører blir trygge på sin rolle og har god kjennskap til gjeldende planverk og prosedyrer.
Den forrige regjeringen nedsatte en arbeidsgruppe for å utrede behovet for å lov-forankre bistandsinstruksen, samt å utarbeide forslag til en slik lov. Dette lovarbeidet vil bli ferdigstilt snarest mulig.