Skriftlig spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:121 (2013-2014)
Innlevert: 25.11.2013
Sendt: 25.11.2013
Besvart: 03.12.2013 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Audun Lysbakken (SV)

Spørsmål

Audun Lysbakken (SV): Søndag kunne TV2 fortelle historien til en mann fra Vinterbro som har ventet et helt år på behandling for sin nakkeskade. Han har vært sykemeldt i flere måneder på grunn av to prolapser i nakken.
Finnes det et system der stortingsrepresentanter og andre sentrale politikere går foran resten av befolkningen i helsekøen, og hva er i så fall helseministerens vurdering av dette?

Begrunnelse

Søndag kunne TV2 fortelle historien til en mann fra Vinterbro som har ventet et helt år på behandling for sin nakkeskade. Han har vært sykemeldt i flere måneder på grunn av to prolapser i nakken.
I samme reportasje forteller TV2 om at kronprinsessen har fått behandling, også hun for en skade i samme kategori. En ansatt ved sykehuset uttaler «Jeg kan tenke meg at sentrale politikere og kongelige kommer lettere frem i køen ved sykehuset» det begrunnes med at Rikshospitalet, ifølge samme reportasje, har «spesielle plikter mot Storting og kongefamilie»
Det er ikke mitt ønske å blande meg inn i den enkelte pasients diagnose eller å be om politisk overprøving av medisinskfaglige vurderinger. Men det er avgjørende at tilgangen på helsehjelp er så lik som mulig for alle innbyggere i Norge. Utsagnet om at sentrale politikere prioriteres, og særlig at Rikshospitalet har spesielle plikter overfor Stortinget, kan skape et inntrykk av noe annet. Det vil derfor være bra om helseministeren avkrefter forskjellsbehandling, eller sørger for at slik praksis avsluttes med mindre den er avgjørende for styringen av landet.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Det er et grunnleggende prinsipp at det er hensynet til medisinsk forsvarlighet som skal legges til grunn for behandlingen og prioriteringen av pasienter. Dette prinsippet er også lagt til grunn i regelverket for helsetjenesten, blant annet i pasient- og brukerrettighetsloven og prioriteringsforskriften. Det må etter det nevnte regelverket foretas en konkret individuell vurdering av vedkommende pasients helsetilstand basert på alvorlighetsgrad, pasientens lidelse, utsikt til bedring og behandlingens effekt. I tillegg må pasienten ha forventet nytte av helsehjelpen, og det må foreligge et rimelig forhold mellom kostnadene ved behandlingen og den nytten helsehjelpen forventes å gi. Disse reglene gjelder alle pasienter. Det foreligger ikke særskilte regler for prioritering av sentrale politikere og kongelige.
Når det gjelder spørsmålet om hvor behandlingen skal foretas, følger det av spesialist-helsetjenesteloven at det regionale helseforetaket i pasientens bostedsregion har ansvaret for å sørge for at pasienten tilbys nødvendige spesialisthelsetjenester. Pasienten vil således i utgangspunktet henvises til sykehus i bostedsregionen. Pasienten har imidlertid ved planlagt behandling rett til å velge på hvilket sykehus (i egen region eller annen region) behandlingen skal foretas. Det er en forutsetning at sykehuset eies eller har avtale med et regionalt helseforetak.
Helse Sør-Øst RHF opplyser at Rikshospitalet tidligere fungerte som sykehus for stortingsrepresentanter, men at denne ordningen ble avviklet for flere år siden. Kongefamilien er bosatt i Helse Sør-Øst RHF. Helse Sør-Øst RHF opplyser at praksis er at kongefamilien behandles på Rikshospitalet.