Skriftlig spørsmål fra Line Henriette Holten (KrF) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:123 (2013-2014)
Innlevert: 26.11.2013
Sendt: 26.11.2013
Besvart: 04.12.2013 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Line Henriette Holten (KrF)

Spørsmål

Line Henriette Holten (KrF): Vil statsråden ta initiativ til at det kan utarbeides en Nordisk transportplan?

Begrunnelse

Effektiv transport er grunnleggende for langsiktig og bærekraftig økonomisk vekst, konkurransekraft og sysselsetting i Norden. Innretningen av transportpolitikken har konsekvenser for regional vekst og utvikling. Utvikling av nordisk transportinfrastruktur er spesielt viktig for utvinning av naturressurser, og for persontrafikken spesielt innenfor de mest folkerike deler av Norden.
Transport- og infrastruktursamarbeidet i Norden bør styrkes. Man bør søke å finne en felles visjon, målsettinger og ambisjoner angående utbyggingen av transportkorridorene mellom de nordiske land og fra Norden til kontinentet. Mobiliteten i Norden blir stadig viktigere. Da er det viktig for Nordens innbyggere at planlegging av infrastruktur ikke stopper ved grensene.
Høsten 2012 vedtok Nordisk Råd en rekommandasjon om blant annet å utarbeide en felles nordisk strategi for utvikling og investeringer i transportinfrastruktur, og en plan for forbedring av forbindelsene mellom de mest folkerike delene av Norden. Norge kan ta et initiativ overfor de andre nordiske land for å følge opp anbefalingen fra Nordisk Råd, slik at det kan utvikles langsiktige strategier for det nordiske transportnettet.
Det kan videre understrekes at det er avgjørende for norsk/svensk konkurranseevne at det nordiske transportnettet fungerer optimalt, ettersom en stor del av transporten krysser landegrensene.
Det vil derfor være interessant om det vurderes hvorvidt det bør utarbeides en nordisk masterplan for transport mot 2050 som er i tråd med EUs hvitbok for transport 2050 og som korresponderer med Ten-T-prioriteringene. I første omgang kan det utarbeides en masterplan for Sverige/Norge som synkroniserer planene på begge sider av Riksgrensen, som peker på særlige behov og som bidrar til samordning av transportplanarbeidet i begge land.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Spørsmålet om en Nordisk transportplan ble reist av Nordisk Råd i november i fjor og ble besvart 21. mars 2013 av Nordisk Ministerråd, på vegne av de nordiske regjeringene. Saken ble også drøftet i Stortinget den 22. mars i år, gjennom en interpellasjon fra representanten Tone Merete Sønsterud.
Konklusjonen fra regjeringene i Norden, var at man ønsker å forsterke det eksisterende samarbeidet, både bilateralt og multilateralt, i stedet for å bygge opp nye strukturer. Dette var også budskapet til daværende samferdselsminister Marit Arnstad i interpellasjonsdebatten. Jeg deler de vurderingene som ble gjort i denne forbindelse, men vil understreke at samarbeidet med våre nordiske naboland skal forsterkes der det er konkrete utfordringer og behov.
Jeg støtter fullt ut representanten Hjemdals påpekning av hvor viktig det er med forbedring av transportkorridorene mellom de nordiske landene og videre til kontinentet. Vi er avhengige av nabolandenes transportnett for å nå viktige eksportmarkeder og like avhengig av nettverkene for import av varer. Denne regjeringen vil forsterke utbyggingen av infrastruktur og det vil definitivt komme de som krysser grensene til gode.
Samarbeidet med de nordiske land på transportområdet er tett og nært, både politisk og faglig, for eksempel hadde jeg 3.12 møte min svenske kollega i Stockholm for å drøfte ulike saker med henne.
I tillegg til bilaterale kontakter om konkrete spørsmål er det er en rekke internasjonale samarbeidsarenaer som har som mål å forbedre grensekryssende forbindelser. Disse deltar vi aktivt i. Vi har for eksempel nylig fått overlevert et forslag til en felles transportplan for Barentsområdet, der representanter fra transportmyndighetene i Sverige, Finland, Russland og Norge har analysert transportbehov og foreslår tiltak i 14 grensekryssende korridorer i nord. Behovet for en analyse og oversikt i nordområdene anses å være ekstra stort, fordi man her opplever en sterkere dynamikk med større usikkerheter enn i andre områder av landet.
Samferdselsdepartementet har per i dag ingen konkrete planer om å ta initiativ til et arbeid med en Nordisk transportplan.