Skriftlig spørsmål fra Ola Elvestuen (V) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:125 (2013-2014)
Innlevert: 26.11.2013
Sendt: 27.11.2013
Besvart: 05.12.2013 av olje- og energiminister Tord Lien

Ola Elvestuen (V)

Spørsmål

Ola Elvestuen (V): Mener statsråden at dagens modell for inntektsrammen for nettselskapene fungerer tilfredsstillende sett opp mot de store investeringene vi ser kommer de neste årene, og hvilke endringer ser statsråden at det vil være nødvendig å gjøre?

Begrunnelse

NVE publiserte 5. november 2013 foreløpige inntektsrammer for nettselskaper for 2014. Inntektsrammen for nettselskapene går ned med hele 3,6 milliarder kroner i 2014 ifølge de foreløpige beregninger fra NVE. Det var forventet en viss reduksjon i forhold til 2013, men en nedgang på 19 % er klart mer enn forventet. Rammen er basert på kostnadene i 2012, og en del selskaper hadde en betydelig reduksjon i drifts- og vedlikeholdskostnadene dette året. Sammen med estimatavvik fra NVE og svingning i KILE gir dette stor endring i forhold til foregående år.
Dette er utfordrende for bransjen i forhold til tariffer og budsjettering, og for håndtering av mer- og mindreinntekt. Bransjen bør få en større forutsigbarhet for både drift og investeringer, siden en så stor nedgang i inntektsrammene som for 2014 vil merkes for flere selskaper, både på avkastning og aktivitet. Mangelen på stabilitet i selskapenes inntekter, og om det er riktig at endring i pensjonskostnader skal påvirke inntektsrammene på denne måten, sett opp mot de store investeringene vi vet skal og må skje i strømnettet i årene som kommer, er et aktuelt spørsmål som statsråden må vurdere.

Tord Lien (FrP)

Svar

Tord Lien: Jeg er enig med representanten Elvestuen i behovet for økt nettutbygging i årene fremover. Dagens modell for fastsettelse av inntektsramme for nettselskaper er godt egnet sett opp mot de store investeringene vi ser kommer. Nettselskapene er i en monopolsituasjon, og reguleringen skal sikre at brukerne ikke betaler for mye samtidig som nettet skal utvikles og drives effektivt. Modellen er utformet slik at selskaper vil oppnå en rimelig avkastning på sine investeringer over tid - gitt effektiv drift, utvikling og utnyttelse av nettet. Nettselskapenes tillatte inntekter vil endres i takt med bransjens investeringer til enhver tid. De årlige svingningene i inntektsrammer henger sammen med svingninger i driftskostnader hos selskapene, og påvirker således ikke lønnsomheten til investeringer. Jeg mener derfor det ikke er grunn til bekymring for at investeringene i bransjen skal stoppe opp som følge av variasjoner i årlig inntektsramme.
At inntektsrammen for 2014 reduseres fra 2013 skyldes i all hovedsak at inntektsrammen for 2013 var uvanlig høy. Inntektsrammen gikk opp med 5,2 milliarder fra 2012 til 2013, og ned med 3,6 milliarder fra 2013 til 2014. Inntektsrammene beregnes ut fra kostnadsdata to år tilbake i tid, og de høye inntektsrammene i 2013 kom blant annet som følge av høye kostnader i bransjen i 2011 knyttet til pensjonskostnader og til uværet Dagmar. Disse kostnadene var ikke forventet å vedvare. Dette gjorde NVE selskapene oppmerksomme på sammen med varsel om inntektsrammer for 2013 i desember 2012. Selskapene kan derfor ikke ha vært helt uforberedt på nedgangen. Inntektsrammene for 2014 ligger likevel noe lavere enn forventet. Dette skyldes i hovedsak lave pensjonskostnader i 2012.
Jeg har merket meg at inntektsrammen har variert relativt mye de senere årene som følge av svingninger i bransjens årlige kostnader. NVE har registrert at nettselskapene synes dette er utfordrende. NVE skal derfor i løpet av 2014 vurdere mulighetene for å justere reguleringen for å oppnå en jevnere utvikling. Sett over tid skal ikke nettselskapenes inntekter påvirkes av en slik endring. Dette arbeidet vil utføres i dialog med bransjen. Arbeidet krever utredning og høringsrunde og kan tidligst gjelde fra inntektsrammene for 2015.