Skriftlig spørsmål fra Johnny Ingebrigtsen (SV) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:127 (2013-2014)
Innlevert: 26.11.2013
Sendt: 27.11.2013
Besvart: 04.12.2013 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Johnny Ingebrigtsen (SV)

Spørsmål

Johnny Ingebrigtsen (SV): LO-koordinatoren på Gardermoen sier at arbeidsforholdene ved flyplassutbyggingen "skaper en veldig usikkerhet, som igjen går utover familieliv og psykisk helse. De vet ikke om de skal møte neste uke eller om de får dagpenger, og de tør ikke melde seg syke, for da får de ikke ny arbeidsforlengelse. Samtidig blir hjemreise- og returbillettene deres mye dyrere."
Mener samferdselsministeren at statlige Avinor skal ha slike forhold for arbeidere, og hva vil statsråden gjøre for å bedre situasjonen?

Begrunnelse

VG har gjort et viktig arbeid med å avdekke elendige arbeidsforhold på Oslo lufthavn Gardermoen. VG skriver:

"Arbeidskontrakter VG har fått tilgang til, viser ansettelsesforhold for bygningsarbeidere helt ned i én dag ved byggeplassen på Gardermoen. Andre går over én til to uker. På det meste skal 70 arbeidere ha hatt disse korte oppdragsperiodene."

En av arbeiderne sier det så tydelig:

"Vi vet ikke om vi har jobb når vi reiser hjem, og må gå på romjakt hver søndag. Er det rom ledig, er det jobb. Hvorfor gjør de dette? Det må vel være en fordel for dem, tror svensken i 50-årene."

I saken vises det også til at direktøren ved OSL har vært klar over de dårlige forholdene siden tidlig i oktober.

"Kontraktene er uheldige og lite ønskelige på vårt område. Det må en endring til, og derfor har vi satt ned en arbeidsgruppe for å se på dette"

Det er vanskelig å se hva nødvendigheten av en arbeidsgruppe er når forholdene er så åpenbart dårlige.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Samferdselsdepartementet forvalter statens eierinteresser i Avinor. Som eier er jeg opptatt av at utbyggingen av ny terminal (T2) på Oslo lufthavn skjer i henhold til gjeldende lover og regler. Arbeidslivets regelverk håndteres av arbeidsministeren.
Jeg forutsetter at Avinor ivaretar sitt samfunnsansvar på dette området. Det er også mitt inntrykk at Avinor er seg dette ansvaret bevisst når det gjelder arbeidsforholdene og tiltak mot sosial dumping i forbindelse med T2-utbyggingen.
Ifølge Avinor er forholdene som nå omtales, oppdaget som følge av Oslo lufthavns internkontroller i T2-prosjektet. Utbyggingsorganisasjonen ved Oslo lufthavn avdekket uheldige arbeidsforhold i slutten av oktober. Dette ble gjort kjent i en egen pressemelding fra Avinor 4. november. Forholdene som Oslo lufthavn selv avdekket, relaterer seg til uheldige boforhold og kortvarige kontrakter, til dels inngått på fremmed språk for arbeiderne.
Avinor har orientert om at selskapet følger opp arbeidernes lønns- og arbeidsforhold, både internt i prosjektet og ved løpende kontakt med Arbeidstilsynet og prosjektets egen LO-koordinator.
Avinor har videre orientert om at Oslo lufthavn iverksatte konkrete tiltak overfor sine samarbeidspartnere for å avklare og håndtere denne aktuelle saken umiddelbart etter at forholdene ble avdekket. Oslo lufthavn møtte entreprenøren og iverksatte en undersøkelse av fakta i saken. Oslo lufthavn stilte da konkrete krav om at det snarest måtte ryddes opp i forholdene.
Ifølge Avinor har T2-prosjektet nedsatt en arbeidsgruppe for å belyse problemstillingen utover denne konkrete saken. Bakgrunnen for dette er at aktørene opplever regelverket som fragmentert og komplisert.
Avinor mener at saken ikke er representativ for arbeidsforholdene ved flyplassutbyggingen ved Oslo lufthavn eller noen andre av Avinors lufthavner eller prosjekter. Ifølge Avinor er arbeidsforholdene på T2-prosjektet generelt gode, både hva gjelder sikkerhet, miljø, trivsel og bo- og innkvarteringsforhold. Prosjektet har etablert to egne boligcamper, med høy standard for alle som er pendlere og arbeider i prosjektet.
Avinor har vurdert at det ikke er blitt begått brudd på norsk lovgivning. Avinor og Oslo Lufthavn har likevel ønsket å gjøre aktørene oppmerksomme på forhold som anses som uheldige og uakseptable.
Samferdselsdepartementet vil følge opp saken i eierdialogen med Avinor. Avinor vil her bli bedt om å fortsette med det arbeidet som så langt er gjort med å avdekke kritikkverdige forhold og å iverksette nødvendige tiltak.