Skriftlig spørsmål fra Kjell-Idar Juvik (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:135 (2013-2014)
Innlevert: 27.11.2013
Sendt: 27.11.2013
Besvart: 05.12.2013 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Kjell-Idar Juvik (A)

Spørsmål

Kjell-Idar Juvik (A): Når kan vi forvente å få Prop.201S(2012-2013) utbygging og finansiering av E6 på strekningen Korgen-Bolna i Hemnes og Rana Kommune i Nordland til Stortinget og hva slags finansieringsopplegg skal prosjektet ha?

Begrunnelse

Regjeringen Solberg har trukket tilbake Prop. 201 S (2012-2013), utbygging og finansiering av E6 strekningen Korgen-Bolna i Hemnes og Rana Kommune i Nordland.
Begrunnelsen vi kan lese i media er at de skal se på muligheten for å fjerne/redusere bompengeandelen.
Denne strekningen er 1 av 3 delpakker på E6 Helgeland, det skal bygges veg for over 5 MRD kroner, hvor egenfinansieringen er ca. 1 MRD kroner. Det er viktig at Regjeringen ser hele strekningen under et selv om denne prop. omhandler deler av E6 Helgeland.
Arbeiderpartiet forventer en rask avklaring for hvordan E6 Helgeland skal utbygges og finansieres.
Store deler av denne veistrekningen har lav standard og er ulykkesbelastet.
Det er derfor svært viktig at tidstapet for utbyggingen blir minst mulig.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Stoltenberg-regjeringen la i oktober 2013 frem Prop. 201 S (2012-2013) Utbygging og finansiering av E6 på strekninga Korgen-Bolna i Hemnes og Rana kommunar (E6 Helgeland nord) i Nordland. Den sittende regjeringen har senere trukket tilbake proposisjonen gjennom Meld. St. 18 (2013-2014).
Samferdselsdepartementet vil nå foreta en ny gjennomgang av prosjektet. I den sammenheng vil det også være naturlig å se på finansieringsopplegget. Når vi er ferdig med gjennomgangen vil det bli fremmet en ny proposisjon for Stortinget. Regjeringen tar for øvrig sikte på å gjennomføre prosjektet i henhold til den tidsplanen som er beskrevet i Prop. 201 S (2012-2013).