Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:137 (2013-2014)
Innlevert: 27.11.2013
Sendt: 28.11.2013
Besvart: 06.12.2013 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Geir Pollestad (Sp)

Spørsmål

Geir Pollestad (Sp): Vi kan i Jærbladet 27.11.13 lese at NSB og Jernbaneverket er enige om å utvide perrongen på Klepp stasjon og Øksnavadporten på Jærbanen i 2014. Da er det uansett planlagt å ha driftsavbrudd sommeren 2014. I Jernbaneverkets forslag til handlingsprogram ligger prosjektene inne etter 2017. Tiltaket vil gi mye togkapasitet for lite midler og driftsavbruddet vil sørge for at anleggskostnadene kan reduseres.
Vil statsråden sørge for at prosjektet gjennomføres i tråd med signalene fra NSB og Jernbaneverket?

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: La meg først slå fast at det er gledelig at trafikkveksten på Jærbanen er så positiv at det drøftes utvidelse av transportkapasiteten.
En utvidelse av transportkapasiteten ved å kjøre lengre togsett vil kreve økte bevilgninger til offentlig kjøp av persontransporttjenester for å dekke de økte kapital- og driftskostnadene til NSB. Det er ikke lagt opp til en slik kapasitetsutvidelse i den gjeldende trafikkavtalen mellom Samferdselsdepartementet og NSB som varer fra 2012-2017. I henhold til bilag H i Trafikkavtalen er det avtalt en prosess som beskriver hvordan fylkeskommunene skal gå frem dersom de ønsker å fremme søknader om endringer i togtilbud i løpet av avtaleperioden. Denne prosessen er etablert både for å sikre at lokale ønsker kan vurderes og eventuelt hensyntas i løpet av avtaleperioden og for å sikre at lokale ønsker kan behandles på en forutsigbar og likeverdig måte.
Ved søknader om slike endringer legges det fra statens side vekt på at lokale myndigheter kan vise til at det er behov for endringene og hvordan de vil støtte opp under jernbanen med lokale virkemidler. Rogaland fylkeskommune har ikke søkt om en slik endring i togtilbudet med virkning fra desember 2014 som representanten her ber om.
Selv om ikke det er kommet inn lokale ønsker om økt transportkapasitet i årets søknadsprosess, vil departementet innhente informasjon fra Jernbaneverket og NSB for å frambringe et bedre faktagrunnlag i saken. Som nevnt, vil det i slike saker også normalt være naturlig å legge vekt på hvilke virkemidler lokale myndigheter benytter for å støtte opp om eventuelle større og mindre satsinger på jernbanen. Jeg minner derfor om fylkeskommunenes mulighet for å fremme slike endringsforslag og vise hvordan de lokale virkemidlene kan forsterke en eventuell satsing på økt transportkapasitet.