Skriftlig spørsmål fra Stine Renate Håheim (A) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:147 (2013-2014)
Innlevert: 29.11.2013
Sendt: 02.12.2013
Besvart: 06.12.2013 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Stine Renate Håheim (A)

Spørsmål

Stine Renate Håheim (A): Den rød-grønne regjeringen ønsket å endre straffeloven § 192, og Justisdepartementet sendte 8. januar 2013 ut et forslag om å endre straffelovens definisjon av voldtekt til seksuell omgang uten samtykke på høring.
Støtter Justisministeren en lovendring i straffeloven § 192, og når kan en eventuell lovendring tre i kraft?

Begrunnelse

I Straffeloven § 192 står det at for at en voldtekt skal ha funnet sted skal det ha skjedd en seksuell handling, og handlingen skal ha vært tvunget frem gjennom vold eller trusler om vold. Det er derfor ikke tilstrekkelig at en person har gitt klart uttrykk for at hun/han ikke samtykker til den seksuelle handlingen for at det kan bevises at det har skjedd en voldtekt. Dette strider imot internasjonal rett og Norge har blitt kritisert for dette av FNs kvinnekomité og FNs komité mot tortur. Amnesty har også gjennomført en holdningsundersøkelse som viser at det skjer flere voldtekter hvor vold eller truende atferd ikke kan bevises og der gjerningsmannen derfor ikke blir dømt.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Justis- og beredskapsdepartementet sendte 8. februar 2013 ut et høringsnotat med forslag til endringer i straffeloven 1902 og 2005. Høringsnotatet inneholder blant annet et forslag til endring av gjerningsbeskrivelsen i straffeloven § 192 om voldtekt.
Departementet viste i høringsnotatet til at gjeldende straffelovgivning antas å dekke de fleste tilfeller av ufrivillig seksuell omgang. Departementet utelukket imidlertid ikke at det finnes tilfeller av ufrivillig seksuell omgang som ikke er dekket av gjeldende straffebestemmelser. Det ble på denne bakgrunn bedt om høringsinstansenes tilbakemelding på om det er behov for å supplere gjeldende straffebestemmelser om seksuelle overgrep for å fange opp alle tilfeller av ufrivillig seksuell kontakt.
Jeg kan slutte meg til uttalelsene i høringsnotatet om at det er viktig å sikre at straffelovgivningen rammer alle tilfeller av ufrivillig seksuell kontakt. Det er kommet inn mange gode innspill i høringen, som gir departementet et godt grunnlag for å gjøre en grundig vurdering. Spørsmålet om utformingen av voldtekstbestemmelsen er komplisert, og ble sist vurdert i forbindelse med vedtakelse av straffeloven 2005. Bakgrunnen for at spørsmålet ble tatt opp på nytt er blant annet en anmodning fra Kvinnediskrimineringskomiteen om at norsk voldtektslovgivning endres.
Departementet arbeider med en proposisjon som skal følge opp det ovennevnte høringsnotatet. Det er så langt ikke tatt stilling til når en proposisjon kan fremmes.