Skriftlig spørsmål fra Stine Renate Håheim (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

Dokument nr. 15:148 (2013-2014)
Innlevert: 29.11.2013
Sendt: 02.12.2013
Besvart: 06.12.2013 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Stine Renate Håheim (A)

Spørsmål

Stine Renate Håheim (A): I regjeringsplattformen står det at regjeringen vil «stimulere til utbygging rundt sentrale kollektivknutepunkt i byer og tettsteder».
Hvordan vil statsråden sikre at dette skjer?

Begrunnelse

I Budstikka 30. oktober sier Per Jæger i Boligprodusentene at:

«Storsamfunnet har kastet bort massevis av penger på Kolsåsbanen. Pengene til bane burde vært gitt med en forpliktelse om å bygge boliger, men i stedet ser vi at Bærum prioriterer park, som ved nye Gjønnes stasjon."

Jan Tore Sanner (H)

Svar

Jan Tore Sanner: Våre storbyregioner opplever en kraftig vekst i bolig- og næringslivsetableringer. Dette er en utvikling som vil forsterke seg i årene som kommer, og bare i Oslo og Akershus forventes innbyggertallet å øke med over 350 000 innbyggere innen 2030.
Et avgjørende grep for å håndtere den forventede veksten er å få til økt utbygging og fortetting rundt kollektivknutepunkter, slik det også er lagt til grunn i regjeringsplattformen. Samtidig som en slik strategi gir nødvendig kapasitet for økt bolig- og næringsutvikling, fører det også til at transportbehovet reduseres og at grunnlaget for kollektivtrafikk, sykkel og gange som transportmiddel styrkes. Knutepunktfortetting er derfor også et viktig element i regjeringens ambisjon om å føre en offensiv klimapolitikk og om å nå målet i klimaforliket om at veksten i persontransporten i storbyområdene skal tas med kollektivtrafikk, sykkel og gange.
For å lykkes med fortetting og knutepunktutvikling er det helt nødvendig at stat, fylker, kommuner og private aktører samarbeider og samordner sin planlegging, og at det foreligger et overordnet rammeverk for areal- og transportutviklingen i byer og tettsteder. Regjeringen vil legge vekt på et godt samspill og samarbeid med kommunene. For å øke utbyggingstakten er det avgjørende at stat og fylke legger til rette med bedre infrastruktur gjennom veg- og kollektivtransportløsninger.
Siden 1993 har vi hatt rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging, og disse retningslinjene er nå under revisjon. I arbeidet med å revidere planretningslinjene vil jeg sørge for at boligfokuset blir styrket og at det legges ennå sterkere vekt på fortetting rundt kollektivknutepunktene. I den sammenheng vil jeg også nøye vurdere de forslagene som er kommet fra blant annet Boligprodusentene og andre sentrale aktører i bolig- og byggebransjen, og innspill fra kommunesektoren.
Regjeringen legger videre opp til å styrke statlig finansiering av kollektivtransporten. Med dette ønsker regjeringen blant annet å bidra til at grunnlaget for fortetting rundt kollektivknutepunktene styrkes.