Skriftlig spørsmål fra Hadia Tajik (A) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:149 (2013-2014)
Innlevert: 29.11.2013
Sendt: 02.12.2013
Rette vedkommende: Samferdselsministeren
Besvart: 11.12.2013 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Hadia Tajik (A)

Spørsmål

Hadia Tajik (A): Kvifor vurderer norske myndigheiter behovet for å sikre norske borgarars personvern annleis enn Danmark, og så lenge norske Telenor vurdere dette spørsmål annleis enn danske Telenor, kva kjem justisministeren til å gjere for å sikre norske borgarar sitt personvern?

Begrunnelse

Ifølge Dagens Næringsliv (28.11.13) vurderer Telenor i Danmark å leggje om all mobil- og datatrafikk for å halde den innafor Danmark sine grenser, medan Telenor i Noreg ikkje har slike planar. Dette trass i at Post- og teletilsynet påpeikar at hovudtyngda av norsk telefontrafikk og datakommunikasjon mellom Noreg og utlandet går over svensk territorium, og den svenske militære etterretningstenesta Försvarets Radioanstalt (FRA) kan drive signalspaning på all trafikk som passerer grensa.
Tidligare har både Datatilsynet og Den internasjonale juristkommisjonen i Noreg (ICJ) vore kritiske til kva dette kan føre med seg.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Innledningsvis vil eg understreka at regjeringa set personvernhensyn særs høgt, og har auka norsk engasjementet på dette området. Eg er difor glad for at også representantar for opposisjonspartia lyftar tematikken. Det er derimot ei misforståing å anta at Telenors kommersielle vurderingar reflekterer ulike vertslands tilnærming til personvern, slik representanten Tajik gir inntrykk av..
Endringane i ekomreguleringa med verknad frå juli i år forpliktar tilbydarane av elektronisk kommunikasjon til å opplysa norske brukarar av slike tenester om intern kommunikasjon i Noreg blir ruta utanfor landet eller ikkje. Dei skal òg opplyse om følgjer det kan få at trafikken blir ruta utanfor Noreg, her har ein særskild tenkt på svensk FRA-lov, men og andre liknande tilfelle. Dei brukarane som ikkje ønskjer sin kommunikasjon ruta utanfor Noreg skal kunna velja ein annan tilbydar. Det er lagt opp til at brukaren sjølv skal kunne ta eit informert val, og at ruting av intern norsk trafikk utanfor eller innanfor landets grenser skal kunna vera eit konkurranseparameter i seg sjølv.
Sidan representanten spør konkret om Telenor, har eg fått opplyst av selskapet at all innanlandstrafikken til Telenor går innanfor Noregs grenser, dette skal gjelde uavhengig av om ein ringar, surfar på internett eller sender meldingar. Samanliknar ein med Telenor sitt nett i Danmark, ser ein at ein mindre del av den nasjonale trafikken til Telenor i Danmark går via Sverige, altså noko ulikt Noreg. Ved brot på sambandslinjer som kan setje nasjonal trafikk i en krisesituasjon har Telenor reservelinjer som går via Sverige. I Noreg er desse ikkje i daglig drift. I Danmark får eg opplyst at dei gjer det same, dei rutar om Sverige når ein treng det, mellom anna ved linjebrot, men noko av den ordinære trafikken blir òg ruta om Sverige.
Representanten Tajik viser til oppslag i Dagens Næringsliv. Eg forstår det slik på Telenor at Telenor Danmark internt har sett nærare på om dei skulle rute all nasjonal trafikk internt i Danmark., slik Telenor gjer det i Noreg, men at dei ikkje har konkrete planar om å endra ordninga dei har i dag.
Når ein brukar elektronisk kommunikasjon til tale, nettsurfing eller meldingar i eit nett til utlandet, går det meste av trafikken frå Noreg via nett i Sverige, før trafikken blir ruta vidare ut i verda fram til endeleg adresse for samtala, meldinga eller surfinga. Som kjend kan svenske myndigheiter då på bestemte vilkår be om innsyn i trafikk som rutes gjennom deira territorium. Det same gjeld alle andre land kor slik trafikken blir ruta gjennom, og då på grunnlag av desse landa si lovgjeving.