Skriftlig spørsmål fra Eirik Sivertsen (A) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:150 (2013-2014)
Innlevert: 29.11.2013
Sendt: 02.12.2013
Besvart: 06.12.2013 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Eirik Sivertsen (A)

Spørsmål

Eirik Sivertsen (A): Hvor mange ganger har politiet det siste året med hjemmel i utlendingslovens §§ 105 og 106 pålagt personer meldeplikt og et bestemt oppholdssted, pågrepet og fengslet de som ikke overholder dette, og mener justis- og beredskapsministeren at disse hjemlene utnyttes godt nok og brukes i tråd med lovgivers intensjon?

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Utvidet hjemmel til å pålegge personer meldeplikt eller bestemt oppholdssted etter utlendingsloven §§ 105 og 106, jf. Prop L 138 (2010-2011), trådte i kraft med virkning fra 1. februar 2012. Det har tatt noe tid å klargjøre retningslinjer og rutiner for hvordan politiet skal praktisere de nye hjemlene.
Justis- og beredskapsdepartementet har i tildelingsbrevet for 2013 bedt om særskilt rapportering på bruk av de nye hjemlene. Foreløpig er det stor usikkerhet knyttet til tallene som er innrapportert, bl.a. har ikke de store politidistriktene som Oslo, Romerike og Rogaland innrapportert.
I rapporteringen for 2. tertial 2013 opplyser Politidirektoratet at politiet, basert på mottatt rapportering, har brukt utlendingsloven § 105 første ledd, bokstav a) - c) til sammen 58 ganger. Det er ikke rapportert om noen som er fengslet etter utlendingsloven § 106 første ledd, bokstav c) for brudd på meldeplikt eller pålegg om bestemt oppholdssted.
Jeg er opptatt av at politiet skal bruke mulighetene de har til å forebygge og bekjempe kriminalitet. Jeg vil derfor be POD om en nærmere forklaring på hvorfor hjemlene i utlendingsloven § 106 første ledd, bokstav c) så langt ikke synes å være tatt i bruk.