Skriftlig spørsmål fra Johnny Ingebrigtsen (SV) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:151 (2013-2014)
Innlevert: 02.12.2013
Sendt: 02.12.2013
Besvart: 10.12.2013 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Johnny Ingebrigtsen (SV)

Spørsmål

Johnny Ingebrigtsen (SV): Mange finnmarkskommuner har svært få legeårsverk. Bedriftsundersøkelsen til NAV viser at Finnmark har størst mangel på sykepleiere, leger og andre helseyrker. Samtidig varsler regjeringen at den vil innføre mulighet til henvisningsnekt til abort. Kommunene skal gis ansvar for å vurdere om henvisningsnekt skal tillates, ut fra en totalvurdering av kommunens helsetilbud.
Tror helseministeren virkelig at kommuner med akutt legemangel og få leger, vil kunne stå mot et krav om å slippe å henvise til abort?

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Kommunene har ansvar for å sørge for tilbud om nødvendige allmennlegetjenester til innbyggerne, herunder plass på liste hos en fastlege, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd og fastlegeforskriften (forskrift 29. august 2012 nr. 842) § 3. Kommunene skal sørge for at et tilstrekkelig antall leger deltar i fastlegeordningen, jf. fastlegeforskriften § 4.
Det er et kjent problem at noen kommuner i utkantstrøk har problemer med å rekruttere nok fastleger. Representanten har rett i at noen kommuner i Finnmark er blant disse.
Det er iverksatt tilskuddsordninger der formålet er å bidra til rekruttering av leger i primærhelsetjenesten, særlig i distriktskommuner. Tiltakene for å bedre legesituasjonen i Finnmark omfattet i 2012 kurs og veiledningssamlinger for unge leger i hele fylket og særskilte rekrutterings- og stabiliseringsprogrammer i kommunene Kautokeino, Båtsfjord og Vadsø. Veiledningsgrupper for leger under spesialistutdanning i allmennmedisin og samfunnsmedisin i Nord-Norge bidrar til å styrke rekruttering og stabilisering av primærleger og har stor betydning for legedekningen.
Undersøkelser fra Finnmark viser at over 65 pst. av legene som gjennomførte veiledningen i allmennmedisin i perioden 1997–2006 fortsatt arbeidet i fylket fem år senere. I 2012 formidlet Fylkesmannen i Finnmark tilskudd til spesialisering i allmennmedisin for 37 leger fra de tre nordligste fylkene, hvorav 15 fra Finnmark.
Etter det forslaget som jeg vil sende på høring, vil kommunen bare kunne inngå avtale om reservasjon dersom de aktuelle kvinnene får tilbud om henvisning til abort på annen måte, uten urimelig ulempe. Dette forutsetter blant annet at det er andre fastleger i nærheten som ikke har reservert seg. Fylkesmannen skal kontrollere at vilkårene er fulgt opp.
En kommune hvor det ikke er god tilgang til fastleger i nærheten skal dermed ikke ha mulighet til å inngå reservasjonsavtale.