Skriftlig spørsmål fra Terje Aasland (A) til klima- og miljøvernministeren

Dokument nr. 15:158 (2013-2014)
Innlevert: 03.12.2013
Sendt: 04.12.2013
Besvart: 11.12.2013 av klima- og miljøvernminister Tine Sundtoft

Terje Aasland (A)

Spørsmål

Terje Aasland (A): Er regjeringens vedtak om utvidet forsøksordning for snøscooterkjøring i tråd med forsøksloven, og vil regjeringen i så fall evaluere erfaringene fra forsøket før en går videre med lovendring?

Begrunnelse

Den 15. november 2013 gikk Miljøverndepartementet ut med en melding om at departementet innvilger alle innkomne søknader til deltakelse i forsøksordningen for kommunal regulering av scooterkjøring gjennom plan- og bygningsloven. Det dreier seg totalt om litt over 100 kommuner. Regjeringen varsler samtidig at den har igangsatt arbeidet med høringsbrev om lovendring.
Vedtaket om utvidet forsøksordning er i følge departementets hjemmesider hjemlet i forsøksloven.

Tine Sundtoft (H)

Svar

Tine Sundtoft: Lov om forsøk i offentlig forvaltning (forsøksloven) hører inn under Kommunal- og moderniseringsministerens ansvarsområde. Jeg har derfor forelagt spørsmålet om forsøksordningen er i tråd med forsøksloven for Kommunal- og regionaldepartementet. Derfra har jeg fått følgende svar:

”For å vurdere om den utvidete forsøksordningen er i tråd med forsøksloven, må innretningen av forsøket ses i lys av forsøkslovens formål, begrensninger og øvrige vilkår.
Formålet med forsøksloven er blant annet gjennom forsøk å utvikle funksjonelle og effektive organisasjons- og driftsformer i den offentlige forvaltning, og en hensiktsmessig oppgavefordeling mellom forvaltningsorganer og mellom forvaltningsnivåer, jf. § 1 første punktum. Forsøksloven skal altså legge til rette forvaltningsutvikling. Forsøkene er underlagt flere kriterier i forsøksloven.
Hva forsøk kan omfatte og lovens begrensninger
Forsøk etter loven kan bl.a. omfatte avvik fra bestemmelsene om oppgavefordelingen mellom statlige, fylkeskommunale og kommunale forvaltningsorganer, jf. § 3 første ledd bokstav b.
Snøscooterforsøket er et reelt forsøk med å flytte en oppgave fra et forvaltningsnivå til et annet. Et forsøk med oppgavedifferensiering er klart innenfor formålet og rammene av forsøksloven.
Forsøksloven § 4 fastsetter enkelte begrensninger for hva det kan drives forsøksvirksomhet med. Det kan blant annet ikke drives forsøk med grunnleggende regler for organisering av kommunal virksomhet, heller ikke godkjennes avvik fra forvaltningslovens saksbehandlingsregler. I § 4 siste ledd settes det forbud mot avvik som vil innebære innskrenkning av rettigheter eller utvidelse av plikter som enkeltpersoner har etter gjeldende lovgivning. Forbudet retter seg mot regelverksavvik som direkte går ut på slike utvidelser eller innskrenkinger eller som direkte vil gi slike effekter. Som vist ovenfor går snøscooterforsøket ut på å flytte en forvaltningsoppgave fra statlig til kommunalt nivå. Departementet kan ikke se at snøscooterforsøket innebærer brudd på noen av de oppgitte begrensningene i forsøksloven § 4.

Gjennomføring

Det framgår av forsøksloven § 5 første ledd første punktum at”[t]il erstatning for de bestemmelser det godkjennes avvik fra, skal det utarbeides nærmere regler for gjennomføringen av det enkelte forsøk”.
Det skal fastsettes egne forskrifter for gjennomføringen av det enkelte forsøket, til erstatning for de lover og forskrifter som skal avvikes. MD har utarbeidet en standardforskrift, som fastsettes av det enkelte kommunestyret etter de alminnelige reglene for saksbehandling i kommuneloven.
Snøscooterforsøket er et statlig initiert og styrt forsøk, og kommuner som skal delta vil få godkjent standardforskrifter utarbeidet av MD. Anmodning om godkjenning av forskrifter skal sendes via MD for godkjenning i KRD.
De prosedyrene som er fulgt for gjennomføringen snøscooterforsøket, er etter departementets oppfatning i tråd med forsøksloven og regler gitt i lovens § 5.

Andre forsøksbetingelser - omfang og erfaringsgrunnlag

I forarbeidene til forsøksloven heter det at det vil ”(…) ligge på siden av loven å godkjenne forsøksvirksomhet innenfor et forvaltningsområde i et slikt omfang og på slike vilkår at det får karakter av generell reform. For å sikre et tilstrekkelig bredt erfaringsgrunnlag kan det imidlertid være ønskelig å gjennomføre et større antall relativt like forsøk innenfor samme forvaltningsområde.”, jf. Ot.prp. nr. 54 (1991-1992) Om lov om forsøk i offentlig forvaltning s. 25.
Det er ikke gitt noen mer spesifikke føringer for hvor omfattende volum et forsøk kan ha. Grensen for størrelsen og volum på forsøk er gjenstand for skjønn. I det samlede snøscooterforsøket kan det komme til å delta rundt 100 kommuner. Dette utgjør i størrelsesorden ¼ av alle kommunene. Etter departementets vurdering er snøscooterforsøket et omfattende forsøk, men omfanget anses å være innenfor forsøkslovens rammer.
Snøscooterforsøket skal evalueres og det er behov for utprøving i ulike typer kommuner og lokale forhold. Etter departementets vurdering tilsier ønsket om å vinne erfaring og skaffe best mulig beslutningsgrunnlag et visst omfang av forsøket.

Tidsperiode

Forsøket er tidsbegrenset og gjelder for inntil fire år med mulighet for ett års forlengelse i perioden 2014-2018. Dette er i tråd med forsøksloven, jf. § 3 siste ledd første punktum. I perioden kan kommunene etablere snøscooterløyper gjennom arealplanlegging etter plan- og bygningsloven.

Oppsummering

Forsøket med snøscooterkjøring er etter dette i tråd med forsøkslovens formål, begrensninger og øvrige vilkår. Departementet mener snøscooterforsøket er rettet mot de formålene forsøksloven omfatter, har en reell forsøkskarakter og er ikke en generell reform. Omfanget anses stort, men innenfor lovens rammer for å vinne erfaring med et bredt utvalg av kommuner.”

Når det gjelder representantens spørsmål om Regjeringen vil evaluere erfaringene fra forsøket før en går videre med lovendring, viser jeg til at Regjeringen har satt av tre millioner kroner i budsjettforslaget for 2014 til oppfølging og evaluering av forsøksordningen. Utvidet forsøk gir anledning til å høste mer erfaring fra flere ulike kommuner enn vi ellers ville ha gjort, ikke minst med samarbeid over kommunegrenser og kommuner med større variasjon i befolkningstetthet mv. Kommunene som deltar i forsøket plikter også å medvirke til evalueringen, blant annet ved å opplyse om forvaltningspraksis og annen informasjon som etterspørres. Kommunene skal dessuten føre register over ulykker med snøscooter og over ulovlig kjøring som kommunen blir kjent med.
Erfaringene fra forsøksordningen vil inngå i departementets lovarbeid. Det er viktig for meg å samle erfaringer fra forsøket før vi fremmer lovforslaget for Stortinget.