Skriftlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til arbeids- og sosialministeren

Dokument nr. 15:161 (2013-2014)
Innlevert: 03.12.2013
Sendt: 04.12.2013
Besvart: 09.12.2013 av arbeids- og sosialminister Robert Eriksson

Kjell Ingolf Ropstad (KrF)

Spørsmål

Kjell Ingolf Ropstad (KrF): Servicesentre for utenlandske arbeidstakere (SUA) er etablert i Oslo, Kirkenes og Stavanger. Bergen har også lenge jobbet med å få på plass et slikt senter. Innvandrerbefolkningen i Bergen økte fra 19 054 pr 01.01.2006 til 38 789 pr 01.01.2013, som er en dobling. Jeg er kjent med at Bergen kommune ønsker dialog med statsråden.
Hva vil statsråden gjøre for å sikre at det blir etablert et SUA i Bergen, og når kan det forventes?

Begrunnelse

Servicesentrene for utenlandske arbeidstakere er en samlokalisering av skatteetaten, politiet, Utlendingsdirektoratet og Arbeidstilsynet. Sentrene retter seg mot arbeidsinnvandrere og deres behov for skattekort og andre opplysninger knyttet til arbeidsforhold, og ikke mot innvandrere generelt. FAFO har framhevet disse sentrene som et formålstjenlig tiltak mot sosial dumping.
Pr. 01.01.2013 bodde det 38 789 innvandrere og barn av to utenlandsfødte foreldre i Bergen, som utgjør 14,5 % av befolkningen i Bergen mot 14 % nasjonalt. Dette innebærer en økning på 20 000 siden 2005 og på 10 000 bare siden 2010.
Det har blitt opprettet egne servicesentre for utenlandske arbeidstakere i Oslo (2008), Stavanger (2010) og Kirkenes (2010). I årsrapporten fra SUA for 2012 rapporteres det om at denne samlokaliseringen har fungert godt. De sier blant annet:

"Samarbeidet mellom de fire etatene har også gitt resultater i form av mer samordnet og effektiv kontroll i kampen mot sosial dumping og svart økonomi. Når utenlandske arbeidstakere får gjort alle oppgavene ved ankomst innenfor en og samme dør, bidrar det til forenkling for den enkelte og næringslivet."

De involverte etatene og brukerne er fornøyde, også arbeidsgiverne.
Sentrene har hatt et høyt volum i antall konsultasjoner og vedtak. Kontoret i Stavanger hadde i 2012 nesten 42 000 besøkende som er en økning på 47 pst. fra 2010. I Oslo var det over 74 000 som besøkte senteret. Dette viser det store behovet for tilrettelegging, og når rapportene er så klare på at dette bidrar til å bekjempe svart økonomi og sosial dumping, bør regjeringen sikre at et slikt senter også blir opprettet i Bergen.

Robert Eriksson (FrP)

Svar

Robert Eriksson: De servicekontorene som er etablert for utenlandske arbeidstakere gir en tverretatlig service og behandling av søknader om oppholdstillatelser for arbeid. Servicesentrene har vært nyttige og har medført kortere saksbehandlingstid.
Regjeringen ønsker å etablere flere servicesentre for utenlandske arbeidstakere for å redusere tidsbruk og unødvendig byråkrati ved arbeidsinnvandring. Ytterligere etablering av slike sentre henger nøye sammen med organisering og service i Utlendingsdirektoratet og politiet. Også selve servicen i sentrene må vurderes nærmere. Bl.a. kan det være aktuelt å se på tjenesteporteføljen i et noe bredere perspektiv ved om også NAVs tjenester skal tilbys i sentrene. Det må i så fall veies opp mot den brede portefølje NAV allerede tilbyr.
Jeg vil se nærmere på denne saken i god kontakt med Justis- og beredskapsdepartementet. Det er ikke nå grunnlag for å tidfeste denne prosessen ut fra ønsket til Bergen kommune.