Skriftlig spørsmål fra Kjell-Idar Juvik (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:164 (2013-2014)
Innlevert: 04.12.2013
Sendt: 04.12.2013
Besvart: 11.12.2013 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Kjell-Idar Juvik (A)

Spørsmål

Kjell-Idar Juvik (A): Stortinget har gått inn for å planlegge en ny lufthavn for Helgeland i Mo i Rana, og det var forutsatt en god framdrift. Statssekretæren ved samferdselsdepartementet uttalte for få uker siden at dette er et prioritert prosjekt, og at de umiddelbart skulle sette i gang et arbeid for å klarlegge fremdriften.
Hvordan vil samferdselsministeren sikre at stortingets vedtak om god framdrift i planleggingen med byggingen som siktemål og målet om rask realisering følges opp?

Begrunnelse

I behandlingen av nasjonal Transportplan og eierskapsmeldingen for Avinor gikk stortinget i juni i år inn for å planlegge videre med sikte på en investering i ny lufthavn for Helgeland i Mo i Rana. Det ble også forutsatt en god framdrift i den avsluttende planleggingen.
Regjeringa la også til grunn i Eierskapsmeldingen at Avinor vil bli tilført midler for å kunne gjennomføre investeringa.
Polarsirkelen Lufthavnutvikling har så langt brukt ca. 25 mill. kroner på planleggingen. Planarbeidet er kommet langt, i samarbeid med Avinor. Konsesjonssøknaden er også klar til å bli behandlet av Luftfartstilsynet når det gis politisk klarsignal om dette.
Lite er skjedd etter vedtakene i juni. Næringsliv og kommuner på Helgeland har forventninger til at planarbeidet settes i gang igjen raskt, slik at man kan få tatt en beslutning om bygging og finansieringsplan i løpet av 2014.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Regjeringen er positiv til etablering av en ny stor lufthavn for Helgeland i Mo i Rana, og vi har i vår politiske plattform vist til at regjeringen, der det er hensiktsmessig, vil bidra til færre, større og mer konkurransedyktige lufthavner.
Samferdselsdepartementet arbeider nå med oppfølgingen av Innst. 450 S (2012-2013) Innstilling fra transport og kommunikasjonskomiteen om Nasjonal transportplan 2014-2023 og Innst. 492 S (2012–2013) Innstilling frå transport- og kommunikasjonskomiteen om verksemda til Avinor AS, der Stortinget la til grunn at Avinor skal tilføres midler for å gjennomføre investeringer i nye lufthavner på Helgeland og Hammerfest. Det ble fra Stortingets side også forutsatt god framdrift i planleggingen av disse lufthavnene.
I vurderingen av den videre saksgangen er det nødvendig å se på organisering av den videre planprosessen, ytterligere utredningsbehov, detaljplanlegging og prosjektering, kvalitetssikring av kostnadsunderlag, samt finansiering. Det har også blitt avholdt møter mellom politisk ledelse i Samferdselsdepartementet og berørte parter på Helgeland.
Jeg er opptatt av å sikre en god prosess som tar hensyn til at det er ulike synspunkter lokalt, samtidig som det sikres en god framdrift i det videre arbeidet. Jeg vil komme nærmere tilbake til hvordan stortingsinnstillingene og regjeringens politiske plattform skal følges opp i denne saken.