Skriftlig spørsmål fra Hege Haukeland Liadal (A) til kultur- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:166 (2013-2014)
Innlevert: 04.12.2013
Sendt: 05.12.2013
Besvart: 13.12.2013 av kultur- og kirkeminister Thorhild Widvey

Hege Haukeland Liadal (A)

Spørsmål

Hege Haukeland Liadal (A): Hva er årsaken til at regjeringen kutter i prosjekter som fremmer leselyst blant barn og unge, og hvilke ambisjon har regjeringen for norske elevers leseglede?

Begrunnelse

Den sist fremlagte PISA undersøkelse viser tydelig fremgang for norske elever i leseferdigheter. Samtidig kutter regjeringen i alle lesefremmede tiltak. Tiltak som "Leselyst" og "Leser søker bok" -som har vært viktige tiltak som regjeringen Stoltenberg har vært med å støtte helhjertet opp om.

Thorhild Widvey (H)

Svar

Thorhild Widvey: Jeg mener at det er viktig å styrke barn og unges leseglede. Lesing gir tilgang både til underholdning og kunnskap, og er med på å utvikle både mennesket og samfunnet. Leseglede er med på å øke lesekompetanse.
Statsbudsjettet for 2014 har en samlet økning på 656 mill. kroner, noe som utgjør 6,8 prosent økning. Det foreligger ikke noen forslag om direkte kutt i leselystprosjekter rettet mot barn og unge. Tvert i mot er det foreslått en økning til Norsk barnebokinstitutt på 1,7 mill. kroner, som skal gi et videreutdanningstilbud innen barnelitteratur og formidling blant lærere, bibliotekarer, kritikere og andre.
Videre er tilskuddet til Norsk Forfattersentrum foreslått økt med 1,9 mill. kroner for å styrke deres rolle som nasjonal aktør for litteratur i Den kulturelle skolesekken. I tillegg til disse økningene er Nasjonalbibliotekets utviklingsmidler foreslått økt med 12,1 mill. kroner. I utviklingen av folkebibliotekene, vil gode samarbeidsrelasjoner og former for lesetiltak kunne inngå.
Bruken av Stoltenberg-regjeringens forslag om 1,2 mill. kroner til leselysttiltak var ikke konkretisert og vi mener det er riktig å omprioritere disse midlene til andre formål. Tilskuddet til Leser søker bok er delegert til Norsk kulturråd. Det er ikke øremerket noe kutt i dette tilskuddet, men det er opp til Kulturrådet å prioritere tiltakene innenfor sine budsjettrammer.
I tillegg til tiltak som sorterer under Kulturdepartementet er det en rekke lesetiltak rettet mot skoleelever, som hører under Kunnskapsdepartementets ansvarsområde.