Skriftlig spørsmål fra Torgeir Micaelsen (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:174 (2013-2014)
Innlevert: 05.12.2013
Sendt: 06.12.2013
Besvart: 18.12.2013 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Torgeir Micaelsen (A)

Spørsmål

Torgeir Micaelsen (A): Hva er kostnaden av å behandle alle 270 000 personer som står i helsekø til 100 % av gjennomsnittlig DRG-pris og hvor mye blir det hvis etterspørselen etter helsetjenester sjablongmessig øker med 5 %, 10 % og 15 % utover dette?

Begrunnelse

Jeg viser til svar fra statsråden på spørsmål nummer 133. I brevet fra statsråden gis det imidlertid ikke svar på mitt konkrete spørsmål. Jeg reagerer derfor på at Statsråden velger å ikke svare på konkrete spørsmål fra Stortinget, selv om det tydelig framgår av Statsrådens brev at det er fullt mulig å gjøre de beregninger jeg som stortingsrepresentant spør om. Jeg gjentar derfor mitt konkrete spørsmål.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Med utgangspunkt i tall for 2012 fra Norsk pasientregister (NPR) over antall pasienter med minst en kontakt med spesialisthelsetjenesten i 2012, antall DRG-poeng i innsatsstyrt finansiering i 2012 og enhetsprisen for ett DRG-poeng i 2013 vil et slikt regnestykke gi en sum på om lag 8,1 mrd. kroner. I regnestykket er det forutsatt at alle pasientene som har vært i kontakt med spesialisthelsetjenesten gir samme antall DRG-poeng til helseregionene. Ved å øke antallet pasienter med 5, 10 og 15 prosent, øker denne summen til om lag 0,4 mrd. kroner, om lag 0,8 mrd. kroner og om lag 1,2 mrd. kroner.
Som jeg viset til i mitt svar på spørsmål nummer 133, er det imidlertid ikke mulig å gi et forsvarlig anslag på hva det vil koste å avvikle alle de 270 000 pasientene som står på venteliste. Dette avhenger bl.a. av hva slags behandling den enkelte pasient venter på. Mange pasienter venter på en poliklinisk utredning. Mange pasienter behandles poliklinisk. Noen må legges inn for behandling. Noen blir behandlet dagkirurgisk. Noen vil være i langvarig kontakt med spesialisthelsetjenesten som følge av tilstanden de behandles for. Kostnaden ved å avvikle ventelisten for disse pasientene vil dermed avhenge av en rekke ulike medisinsk faglige beslutninger som det ikke kan trekkes sikre konklusjoner om på forhånd.
Premisset i det opprinnelige spørsmålet var innføring av nye pasientrettigheter og innføring av ordningen "fritt behandlingsvalg". Det er ikke utredet av helse- og omsorgsdepartementet og representanten kunne derfor ikke få et svar på dette. Når dette premisset er fjernet og representanten ber om svaret på et konkret regnestykke er det mulig å gi et svar. Forutsetningene for dette regnestykket gjør det mulig å regne ut, men de samme forutsetningene gjør at resultatet ikke er relevant for problemstillinger knyttet til redusert ventetid og reduserte køer.