Skriftlig spørsmål fra Rigmor Andersen Eide (KrF) til klima- og miljøvernministeren

Dokument nr. 15:175 (2013-2014)
Innlevert: 05.12.2013
Sendt: 06.12.2013
Besvart: 16.12.2013 av klima- og miljøvernminister Tine Sundtoft

Rigmor Andersen Eide (KrF)

Spørsmål

Rigmor Andersen Eide (KrF): Når planlegger klima- og miljøvernministeren å fremme en sak for Stortinget om endring av lov om motorferdsel i utmark, og hvilken rolle er forsøket som nå er igangsatt ment å ha i lovendringsprosessen?

Begrunnelse

I Sundvolden-plattformen skriver regjeringen at den vil la kommunene forvalte motorisert ferdsel i utmark, noe som forutsetter en endring av lov om motorferdsel i utmark. 3. desember sendte departementet ut invitasjon til alle kommuner som har meldt interesse, 105 i tallet, om å delta i en forsøksordning med adgang for kommunene til å etablere snøscooterløyper for fornøyelseskjøring gjennom arealplanlegging etter plan- og bygningsloven. Forsøket er ment å vare i perioden 2014-2018, altså utover inneværende stortingsperiode, og skal i følge forskriften som er sendt ut til kommunene evalueres.
Formålet med forsøket er ifølge den samme forskriften som følger:

§ 1 Formål

Forskriften skal gi grunnlag for å undersøke virkningene av at kommunene gis myndighet til å etablere snøscooterløyper i snødekt utmark og på islagte vassdrag for
a) naturmangfold, friluftsliv og folkehelse
b) kommunens praktisering av tillatelses- og dispensasjonsbestemmelsene i lov 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag med forskrifter
c) lokal næringsvirksomhet, herunder leiekjøring.
Forskriften skal sikre en helhetlig vurdering av berørte interesser når slike løyper etableres.

Dersom det allerede er igangsatt en prosess med endring av lov om motorferdsel i utmark i tråd med regjeringsplattformen synes det lite hensiktsmessig å gjennomføre forsøket.

Tine Sundtoft (H)

Svar

Tine Sundtoft: Forsøksordningen gir litt over 100 kommuner mulighet til selv å bestemme om de ønsker egne løyper for snøscooterkjøring, etablert gjennom arealplanlegging etter plan- og bygningsloven. Ordningen gir mulighet til lokal forvaltning av løypeetablering, samtidig som hensynet til blant annet natur og friluftsliv sikres gjennom klare overordnede rammer for hvor løypene kan legges og for hvilke hensyn kommunene må ta i arbeidet med fastsetting av løypene.
Regjeringen har i disse dager startet arbeidet med et høringsbrev med forslag til endringer i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag som vil gi kommunene større adgang til å forvalte motorisert ferdsel i utmark på permanent basis. Høringsbrevet skal sendes på bred høring med god frist for å avgi uttalelse. Høringsuttalelsene vil sammen med erfaringene fra forsøksordningen vi nå iverksetter, danne grunnlaget for det lovforslaget som Regjeringen til slutt vil fremme for Stortinget.
Regjeringen har satt av tre millioner kroner i budsjettforslaget for 2014 til oppfølging og evaluering av forsøksordningen. Forsøket gir anledning til å høste erfaring fra mange ulike kommuner, og med samarbeid over kommunegrenser. Kommunene som deltar i forsøket plikter å medvirke til evalueringen, blant annet ved å opplyse om forvaltningspraksis samt ved å føre register over ulykker med snøscooter og over ulovlig kjøring som kommunen blir kjent med.
Det er viktig for meg å samle erfaringer fra forsøksordningen før lovforslaget fremmes for Stortinget.