Skriftlig spørsmål fra Helga Pedersen (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

Dokument nr. 15:183 (2013-2014)
Innlevert: 06.12.2013
Sendt: 06.12.2013
Besvart: 10.12.2013 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Helga Pedersen (A)

Spørsmål

Helga Pedersen (A): Kan statsråden bes gi en oversikt på kommunenivå over hva redusert innbyggertilskudd på 344 millioner kroner betyr for den enkelte kommune?

Begrunnelse

I forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2014 inngikk regjeringspartiene Høyre og Frp budsjettavtale med KrF og Venstre. Kontantstøtten blir som følge av dette økt til 6000 kroner. Med økt kontantstøtte som begrunnelse, reduseres innbyggertilskuddet til kommunene (Kap. 571 post 60) med 344 millioner kroner på grunn av at stortingsflertallet forventer lavere etterspørsel etter barnehageplasser.

Jan Tore Sanner (H)

Svar

Jan Tore Sanner: I 2014 økes kontantstøtten for ettåringer til 6 000 kr i måneden. Etter Kunnskapsdepartementet sine anslag vil dette redusere etterspørselen etter barnehageplasser, og rammetilskuddet til kommunene blir redusert med 344 mill. kroner.
Kommunene blir kompensert i rammetilskuddet for oppgave- og regelendringer som fører til økte utgifter, og tilsvarende blir kommunene trukket i rammetilskuddet for oppgave- og regelendringer som innebærer reduserte utgifter for kommunene.
Den vedlagte tabellen viser reduksjonen i rammetilskuddet for den enkelte kommune, som følge av økningen i kontantstøtten. Uttrekket er fordelt etter delkostnadsnøkkelen for barnehage i inntektssystemet.

Vedlegg til svar:

Lenke til vedlegget i pdf-format