Skriftlig spørsmål fra Helga Pedersen (A) til kultur- og kirkeministeren

Dokument nr. 15:192 (2013-2014)
Innlevert: 10.12.2013
Sendt: 11.12.2013
Besvart: 18.12.2013 av kultur- og kirkeminister Thorhild Widvey

Helga Pedersen (A)

Spørsmål

Helga Pedersen (A): Hvordan vil statsråden følge opp de ambisjonene NRK-styret presenterte i desember 2012, og hvordan vil statsråden følge opp de kravene Høyre presenterte i valgkampen?

Begrunnelse

20. desember i fjor sendte NRK ut en pressemelding om at styret i NRK hadde besluttet å gjenopprette eget distriktskontor i Finnmark. Samtidig ble det bestemt å flytte hovedkontoret for Finnmark til Alta, med et godt nummer to-kontor i Vadsø. Det skulle kunne avvikles radiosendinger både fra Alta og Vadsø, og det ble i tillegg redegjort for at NRK i tillegg ville styrke sin tilstedeværelse i Kirkenes, Hammerfest og indre Finnmark, samt Nord-Troms og Harstad.
Status etter et år er at NRK Finnmark er gjenopprettet, men at ambisjonene synes å være redusert når det gjelder tilstedeværelse i hele fylket. Blant annet er det nå bestemt at all radioproduksjon skal foregå fra hovedkontoret i Alta.
NRKs tilstedeværelse var også et tema før valget, der Høyre var tydelige på sine forventninger til NRK om å bygge opp både i øst og vest. Helt konkret forlangte Høyre flere ressurser til Vadsø.

Thorhild Widvey (H)

Svar

Thorhild Widvey: Jeg vil for ordens skyld først presisere at NRK-styrets vedtak om å opprette et eget distriktskontor for Finnmark ble gjort i desember 2012, dvs. under forrige regjering, og ikke desember 2013, slik det går fram av spørsmålet fra representanten Pedersen.
Kringkastingsloven § 6-3 slår fast at kringkastingssjefen er administrerende direktør i NRK og har ansvaret for den løpende programvirksomhet. Dette innebærer at det i utgangspunktet er kringkastingssjefen som tar avgjørelser om den praktiske drift av selskapet innenfor rammene som gis av eier og styret.
Som kjent innebærer aksjeselskapsformen at eier gir sine styringssignaler i selskapets generalforsamling. Jeg er gjort kjent med at saken om opprettelse av et distriktskontor for Finnmark ikke ble behandlet på generalforsamlingen i 2013. Jeg antar derfor at NRK og daværende statsråd vurderte saken slik at den ligger innenfor selskapets fullmakter og at det ikke var behov for å ta saken opp i generalforsamlingen. Jeg kan ikke se at det foreligger nye opplysninger som skulle tilsi at saken skulle kreve oppfølging fra NRKs eier eller behandling i generalforsamlingen. Etter mitt syn er det positivt at selskapet styrker sin tilstedeværelse i Finnmark ved at distriktskontoret gjenopprettes. Det bør imidlertid være opp til selskapet selv å ta stilling til hvordan det bør være organisert for å sikre best mulig dekning av fylket.