Skriftlig spørsmål fra Kåre Simensen (A) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:193 (2013-2014)
Innlevert: 11.12.2013
Sendt: 12.12.2013
Besvart: 20.12.2013 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Kåre Simensen (A)

Spørsmål

Kåre Simensen (A): Finnmark jordskifterett opplever en voldsom pågang fra innbyggerne i Finnmark. Dette skjer samtidig som jordskifteretten i Finnmark fremstår som landets minste i ressurser (medarbeidere så vel som budsjett), men med de største utfordringene med tanke på geografi og saksvekst.
Hva vil justisministeren gjøre for å styrke Finnmark jordskifterett?

Begrunnelse

Jeg er gjort kjent med at om Finnmarks befolkning skal få mulighet til å få løst tvistigheter eller uklarheter om eiendom innen rimelig tid fordrer det at Finnmark jordskifterett styrkes. Behovet har vært tatt opp med Domstoladministrasjonen flere ganger uten at noe har skjedd.
Jeg er kjent med at Domstoladministrasjonen er en institusjon uavhengig av justisdepartementet og mitt spørsmål er om justisministeren vil bidra til at man har en standard for et minimum for bemanning av en domstol.
Kriteriene må være så tydelige at DA ikke uten en særlig grunn kan regulere en domstols størrelse og rammer. Slik det er i dag i forhold til rammer og tildelingskriterier oppleves det som en håpløs kamp om ressurser og spesielt fra en så liten enhet som Finnmark jordskifterett.
Det høye antallet krav som tilkommer Finnmark jordskifterett viser at fylkets innbyggere i større grad er oppmerksomme på utfordringer mhp. egen eiendom og uklarheter om denne. Undertegnede er for øvrig kjent med at det i Finnmark er svært mange eiendommer med uklar beliggenhet/avgrensning.
Et vesentlig problem med dagens situasjon er at lange saksbehandlingstid for jordskifteretten kan i ytterste konsekvens påvirker næringsutvikling og offentlige prosesser (utbygging, planarbeid m.m.). Dette har da også Finnmarkseiendommen (FEFO) berørt i et brev til DA
Jeg imøteser deres svar.

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Jeg er kjent med at jordskifterettene har opplevd økende aktivitet de siste årene. Det er ingen ønskelig situasjon at innbyggerne i Finnmark ikke opplever å få løst uklarheter om eiendom innen rimelig tid.
Det er Domstoladministrasjonen som foretar de nødvendige prioriteringer innenfor domstolene, herunder fordeling av ressurser og valg av virkemidler, i den grad ikke noe annet fastlegges gjennom Stortingets budsjettbehandling. Som representanten skriver er Domstoladministrasjonen uavhengig og ikke underlagt alminnelig instruksjonsmyndighet fra Justis- og beredskapsdepartementet. Departementet kan derfor ikke styre hvordan domstolenes ressurser skal brukes, utover hva som følger av budsjettfremlegget og budsjettbehandlingen i Stortinget.
Jeg vil imidlertid i dialog med Domstoladministrasjonen følge situasjonen nøye i tiden fremover.