Skriftlig spørsmål fra André N. Skjelstad (V) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:199 (2013-2014)
Innlevert: 12.12.2013
Sendt: 12.12.2013
Besvart: 20.12.2013 av olje- og energiminister Tord Lien

André N. Skjelstad (V)

Spørsmål

André N. Skjelstad (V): Vil statsråden legge til rette for at linjeområder som er særlig utsatte for strømbrudd blir lagt i bakken, slik at en motvirker fremtidige strømbrudd?

Begrunnelse

Den siste tiden har illustrert vår store sårbarhet i forhold til ekstremvær. Stormen Hilde gjorde stor skade på linjenettet i Midt-Norge, og mange ble strømløse over kortere og lengre perioder. I Sverige - der større deler av linjenettet er lagt i bakken - var problemene mindre omfattende.

Tord Lien (FrP)

Svar

Tord Lien: Det operative ansvaret for sikring av strømleveransene til den enkelte sluttbruker ligger hos nettselskapene. Dette er grunnlaget både for reguleringene i beredskapsforskriften og leveringskvalitetsforskriften og for de økonomiske insentivene som følger av kontrollforskriftens bestemmelser om justering av inntektsramme ved ikke-levert energi og erstatning til sluttbrukere ved avbrudd.
Strategien for bruk av kabel i strømnettet er gjennomgått i stortingsmeldingen om utbygging av strømnettet (Meld.St.14 2011-2012). Meldingen slår fast at for nett inntil 22 kV, det vil si for distribusjonsnettet, skal jordkabel som hovedregel benyttes. Prinsippet om kabling av distribusjonsnettet blir lagt inn som vilkår i nye og fonyede områdekonsesjoner. På lengre sikt skal derfor en stor andel av distribusjonsnettet ned i bakken. Utskiftinger av nettet vil ta tid, og det vil uansett være områder der kabling ikke er teknisk-økonomisk eller miljømessig forsvarlig.
For ledninger på høyere spenningsnivå presiserer Nettmeldingen at det er rasjonelt at investeringer i sentralnettet planlegges ut fra at feil på en komponent som hovedregel ikke skal gi avbrudd for forbrukere, det såkalte N-I prinsippet. Forsyningssikkerhet er sentralt i planlegging av nye kraftledninger. Det er nettselskapene som må utrede og konsesjonssøke nødvendige nettforsterkninger, og jeg er opptatt av at konsesjonsmyndighetene skal behandle søknadene effektivt. Det skal ikke utelukkes at bruk av kabel i enkelttilfelle kan være aktuelt i særlig utsatte områder, men i de fleste tilfeller vil det være bedre å utrede andre traseer samt sikre tilstrekkelig tosidig innmating.
Trefall er en hyppig kilde til avbrudd for mindre ledninger. Det er nettselskapenes ansvar å holde ryddebeltene i forsvarlig stand slik at faren for avbrudd minimeres.
Jeg vil også gjøre oppmerksom på at kabling for å forhindre strømbrudd ikke nødvendigvis bedrer forsyningssikkerheten. Selv om risikoen for uønskede hendelser går ned, kan tiden for feilsøking og utbedring øke i tilfeller hvor det først oppstår feil på kabler. Hvilken betydning kabel har for forsyningssikkerheten må derfor vurderes konkret i det enkelte tilfellet.