Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:203 (2013-2014)
Innlevert: 12.12.2013
Sendt: 13.12.2013
Besvart: 20.12.2013 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): I spørsmål nr. 129 viste justisministeren til to dommer for å underbygge at norske statsborgere som er barn i praksis kan bli utvist fordi en forelder blir utvist. I de to dommene har barnet to omsorgspersoner, hvorav den ene ikke er utvist. Det betyr at barnet kan være hos den forelderen i Norge der barnet er statsborger. Spørsmålet gjelder i tilfeller der det norske barnet kun har en omsorgspersonsom blir utvist.
Kan statsråden vise til praksis og lovforarbeider hvor denne problemstillingen er avklart?

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Som jeg skrev i mitt svar til spørsmål nr. 129 vil utvisningssaker som rammer barn innebære særlig vanskelige vurderinger. De to dommene jeg viste til var ment som illustrasjon på noen av de vanskelige vurderingstemaene slike saker reiser når det er barn involvert. Jeg er ikke kjent med at det finnes rettspraksis fra Norge eller EMD som har et faktum som er helt identisk med den enkeltsaken du viser til.
Som jeg også viste til er det i forarbeidene til gjeldende utlendingslov nærmere beskrevet bl.a. hvilke momenter utlendingsmyndighetene skal legge vekt på i den konkrete forholdsmessighetsvurdering som skal foretas i alle saker om utvisning. Det at en spesifikk problemstilling ikke er «avklart» i forarbeidene er ikke avgjørende for den vurdering som utlendingsmyndighetene, og evt. domstolene, skal foreta. Det er mange praktiske problemstillinger som kan dukke opp innenfor et rettsområde, og som ikke er drøftet eller endelig avklart i de respektive lovforarbeidene. Dette er særlig aktuelt i de tilfellene hvor det fremgår av loven at det skal foretas en konkret skjønnsmessig vurdering fra myndighetens side i behandlingen av enkeltsaker.
Jeg har full tillit til at utlendingsmyndighetene og domstolen behandler alle utlendingssaker på en grundig og samvittighetsfull måte, og i tråd med gjeldende rettsregler på området.