Skriftlig spørsmål fra Lise Christoffersen (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:208 (2013-2014)
Innlevert: 12.12.2013
Sendt: 13.12.2013
Besvart: 08.01.2014 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Lise Christoffersen (A)

Spørsmål

Lise Christoffersen (A): Laagendalsposten hadde i perioden 19.- 21. november 2013 flere artikler om at gjennomføringen og framdriften av prosjektet E134 Damåsen-Saggrenda var truet, som følge av store kostnadsoverskridelser. Artiklene viste til uttalelser om dette fra statssekretær Bård Hoksrud.
Vil statsråden bekrefte de alarmerende opplysningene om at prosjektet nå står i fare, eller kan statsråden avkrefte at dette medfører riktighet?

Begrunnelse

E134 Damåsen-Saggrenda er et særdeles viktig prosjekt for teknologiklyngen i Kongsberg og for Kongsbergsamfunnet for øvrig. Prosjektet er også viktig som en del av forbindelsen øst/vest og har derfor betydning for flere fylker enn Buskerud. I tråd med vedtaket i nasjonal transportplan fremmet den rød-grønne regjeringa følgende ved framleggelse av statsbudsjettet for 2014: "Videre prioriteres statlige midler til forberedende arbeider på prosjektet E134 Damåsen-Saggrenda i Buskerud. Det kan bli aktuelt med anleggsstart med bompenger i 2014, avhengig av tilslutning til et opplegg for delvis bompengefinansiert utbygging av prosjektet." Den nye regjeringa sto fast ved dette i sitt forslag. 5. desember 2013 behandlet Stortinget transport- og kommunikasjonskomiteens innstilling til budsjett for 2014, uten at informasjon om store forsinkelser som følge av betydelige kostnadsoverskridelser for E134 Damåsen-Saggrenda var kjent, så langt undertegnede har oppfattet. Tvert i mot, ser den offisielle informasjonen ut til å være at prosessen er i rute (jfr. statsbudsjettet for 2014 og Statens vegvesens handlingsprogram for 2014-2017), at KS2 er under utarbeidelse som grunnlag for sak til Stortinget, at prosjektet så langt er kostnadsberegnet til 3,64 milliarder og at det arbeides med å beregne endelige kostnader og fordeling mellom bompenger og offentlig finansiering, i tråd med vanlig prosedyre i slike saker.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Regjeringen legger til grunn at prosjektet E134 Damåsen – Saggrenda skal startes opp raskest mulig. Jeg vil derfor arbeide for rask framdrift i denne saken.
Etter en ny gjennomgang av kostnadsoverslaget for prosjektet har Statens vegvesen nylig orientert Samferdselsdepartementet om at det er ventet en kostnadsøkning på om lag 260 mill. kr sammenlignet med det som er lagt til grunn i Meld. St. 26 (2013-2013) Nasjonal transportplan 2014-2023.
Saken vil bli lagt fram for lokalpolitisk behandling så snart nødvendige avklaringer foreligger. Deretter skal det gjennomføres ekstern kvalitetssikring av kostnadsoverslag og trafikkgrunnlag (KS2) før saken blir lagt fram for Stortinget.