Skriftlig spørsmål fra Martin Kolberg (A) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:209 (2013-2014)
Innlevert: 13.12.2013
Sendt: 16.12.2013
Besvart: 10.01.2014 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Martin Kolberg (A)

Spørsmål

Martin Kolberg (A): I NTP og statsbudsjett for 2014 er det vurdert som aktuelt med bompengeproposisjon eventuelt anleggsstart eller forberedende arbeider på Rv. 23 Dagslett-Linnes. Gjennom media er det skapt tvil om dette står ved lag.
Kan jeg be om statsrådens vurdering av prosjektets status, sammenlignet med de forutsetninger som lå til grunn for Stortingets behandling 5.desember i år?

Begrunnelse

Rv. 23 er en svært viktig forbindelse på tvers av Oslofjorden, som ender i en boliggate i Røyken og Lier. En eventuell utvidelse av Oslofjordforbindelsen vil forsterke de problemene dette skaper for både beboere og næringsliv i området. Det er derfor svært viktig at framdriften ikke forsinkes. Hvis framdriften er truet er det viktig å få fram årsakene til dette, og iverksette nødvendige tiltak.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Vurderingen av rv 23 Dagslett – Linnes i Prop. 1 S (2013-2014) var basert på at det forelå vedtatt reguleringsplan for prosjektet, jf. Lier og Røyken kommuners vedtak i juni i år. I forbindelse med sluttbehandlingen ble det imidlertid gjort flere vesentlige endringer i reguleringsbestemmelsene, noe som medførte at Statens vegvesen påklaget vedtakene. Det er ikke aktuelt å starte med detaljprosjektering av prosjektet før det foreligger endelige reguleringsplanvedtak. Vedtatt reguleringsplan er også en forutsetning for å kunne gå videre med den lokalpolitiske behandlingen av bompengesaken.
Ifølge Statens vegvesen pågår det nå kommunal behandling av innkomne klager på reguleringsplanvedtakene. Dersom det ikke oppnås lokal enighet, vil klagene på vanlig måte bli oversendt Fylkesmannen for videre behandling. Jeg ser derfor ingen grunn til at sentrale myndigheter skal gripe inn i den prosessen som nå pågår. Jeg er imidlertid opptatt av at detaljprosjekteringen og utbyggingen av denne strekningen kommer raskt i gang.