Skriftlig spørsmål fra Heikki Eidsvoll Holmås (SV) til klima- og miljøvernministeren

Dokument nr. 15:212 (2013-2014)
Innlevert: 16.12.2013
Sendt: 16.12.2013
Besvart: 20.12.2013 av klima- og miljøvernminister Tine Sundtoft

Heikki Eidsvoll Holmås (SV)

Spørsmål

Heikki Eidsvoll Holmås (SV): Fjellreven er et av fem norske pattedyr som er kritisk truet av utryddelse på Norsk rødliste 2010. Arten var nesten utdødd fra norsk natur, men har fått en ny sjanse på grunn av hardt og målrettet arbeid de siste ti årene slik at det nå finnes ca. 120 fjellrever i norsk natur i følge Miljødirektoratet.
Hvilke virkemidler vil statsråden ta i bruk for å øke sjansen for at fjellreven overlever i norsk natur, vil regjeringen vurdere å gjøre fjellreven til en prioritert art, og er det satt av midler til å styrke arbeidet i 2014?

Tine Sundtoft (H)

Svar

Tine Sundtoft: De viktigste tiltakene for fjellrev er utsetting av valper fra avlsstasjonen på Oppdal, fôrautomater som er satt opp i leveområdene og felling av rødrev. I tillegg til at vi har hatt et år med økning av smågnagere i Sør-Norge, kan de mange registrerte kullene i 2013 forklares med at utsettingen av fjellrev har hatt god effekt i de områdene der dette har vært gjennomført.
Det er gledelig at vi ser en slik økning i antall ynglinger fra i fjor til i år, men vi må fortsette det viktige arbeidet med å bevare fjellreven. Det gjøres nå en faglig vurdering av hvordan arbeidet med å sikre ulike truede arter og naturtyper best kan ivaretas innenfor de vedtatte budsjettrammer. Jeg kan derfor på dette tidspunkt ikke love økte budsjetter til arbeidet med fjellrev for 2014. Jeg kan derimot forsikre om at det vellykkede arbeidet med å redde fjellreven fram til nå, vil fortsette i samsvar med de mål, strategier og tiltak som er skissert i handlingsplanen for fjellrev.
Som et ytterligere tiltak for å ta vare på fjellrev på lang sikt, vil jeg vurdere prioritering av arten. Et forslag til forskrift som utpeker fjellrev som prioritert art har tidligere vært på høring. En slik forskrift vil blant annet kunne inneholde forbud mot uttak, skade eller ødeleggelse av fjellrev og fjellrevhi.