Skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til klima- og miljøvernministeren

Dokument nr. 15:213 (2013-2014)
Innlevert: 16.12.2013
Sendt: 17.12.2013
Besvart: 20.12.2013 av klima- og miljøvernminister Tine Sundtoft

Geir Pollestad (Sp)

Spørsmål

Geir Pollestad (Sp): Hvilken prosess ser statsråden for seg for en endring av regelverket for bruk av snøskuter?

Begrunnelse

I debatten om bruk av snøskuter er det blitt pekt på det uklare forholdet mellom prøveordningen og et permanent regelverk for ferdsel i utmark. Det er blant annet blitt hevdet fra enkelte naturvernorganisasjoner at prøveordningen kan tas bort og at man i stedet endrer lov om motorferdsel i utmark slik at man har på plass en permanent løsning fra og med sesongen 2014/2015.
Det er ønskelig med informasjon om hvilken prosess som er mulig og ikke minst hvilken prosess departementet ser for seg.

Tine Sundtoft (H)

Svar

Tine Sundtoft: Regjeringen har som representanten kjenner til nylig iverksatt en forsøksordning som gir noe over 100 kommuner mulighet til selv å bestemme om de ønsker å etablere løyper for snøscooterkjøring.
Regjeringen har i disse dager også startet arbeidet med et høringsbrev med forslag til endringer i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag som vil gi kommunene større adgang til å forvalte motorisert ferdsel i utmark på permanent basis. Høringsbrevet skal etter hvert sendes på bred høring med god frist for å avgi uttalelse. Høringsuttalelsene vil sammen med erfaringene fra forsøksordningen, inkludert erfaringer fra kommunenes planleggingsarbeid og prosesser, danne grunnlaget for det lovforslaget som Regjeringen til slutt vil fremme for Stortinget.
Forsøket skal evalueres løpende. Forsøket gir anledning til å høste erfaring fra mange ulike kommuner, og med samarbeid over kommunegrenser.
Det er viktig for meg å samle erfaringer fra forsøksordningen før lovforslaget fremmes for Stortinget.