Skriftlig spørsmål fra Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:214 (2013-2014)
Innlevert: 17.12.2013
Sendt: 17.12.2013
Besvart: 23.12.2013 av utenriksminister Børge Brende

Kjell Ingolf Ropstad (KrF)

Spørsmål

Kjell Ingolf Ropstad (KrF): Ifølge en rapport fra EUs egne revisorer har EU-kommisjonen utbetalt lønn til tusener av offentlig ansatte i Gaza som ikke har vært i arbeid på årevis. Bistanden har som formål å finansiere utførelse av offentlige tjenester, men store summer går til personer som ikke leverer noen offentlige tjenester.
Har utenriksministeren kjennskap til om dette er tilfelle også for norsk Palestinabistand, og mener han det er grunn til å vurdere en omlegging som gir bedre resultater av denne bistanden?

Begrunnelse

I en nyhetsmelding av 11. desember 2013 fra Reuters heter det at

«The auditors' report raises questions about the oversight exercised by the European Commission, the EU executive, which is responsible for overseeing EU aid programmes.»

Ett av kontrollutvalgene viste at «40 percent of civil servants were not working». EU-revisor Hans Gustaf Wessberg, uttaler at

«Our suggestion is to discontinue the programme for employees in Gaza».
Revisjonsrapporten anbefaler ifølge Reuters at

«The European Union should stop funding Palestinian civil servants in the Gaza Strip because money is going to officials who do not work.»

NRK melder 17. desember at 61 000 offentlig ansatte får utbetalt lønn uten at de arbeider. Ifølge NRK har de ikke vært i arbeid siden 2007 da Hamas tok makten på Gaza og Abbas da nektet dem å gå på jobb.

Børge Brende (H)

Svar

Børge Brende: Norge har i flere år bidratt med budsjettstøtte direkte til Den palestinske selvstyremyndigheten (PA). Hensikten med budsjettstøtten er å bidra til oppbyggingen og konsolideringen av et palestinsk statsapparat, som en del av to-statsløsningen som er målet for de pågående forhandlingene mellom Israel og PLO. Den norske budsjettstøtten til PA er del av et bredere internasjonalt engasjement for palestinsk statsbygging, som har pågått siden Oslo-avtalen ble underskrevet, og hvor Norge hele tiden har hatt en lederrolle gjennom formannskapet av giverlandsgruppen Ad Hoc Liaison Committee (AHLC).
Ifølge Det internasjonale pengefondet (IMF) er det totalt ca. 61 000 PA-ansatte i Gaza. Jeg er kjent med at et betydelig antall av disse mottar lønn uten å arbeide i sine stillinger på grunn av den politiske situasjonen. Forholdet har sin bakgrunn i Hamas’ voldelige maktovertakelse i 2007, da PA instruerte sine ansatte om ikke å møte på jobb for å markere motstand mot Hamas. For enkelte gruppers vedkommende ønsket ikke Hamas at de ble værende i sine stillinger. Fortsettelsen av utbetaling av lønn til de PA-ansatte var ment som et midlertidig tiltak, men har vedvart frem til i dag.
Forholdet er velkjent for de internasjonale giverne og er politisk meget følsomt blant palestinerne. Det har vært aksept blant giverlandene til PA av at lønnsutbetalingene opprettholdes. Vurderingen har vært at det kan være risiko for at stans i overføringene kan føre til økt rekruttering til ekstreme grupper, konsolidering av Hamas’ makt i Gaza og en forverring av den humanitære situasjonen. Det har også vært et viktig mål å bidra til en følelse av enhet mellom Vestbredden og Gaza.
Samtidig er det klart at PAs utgifter i Gaza legger et stort press på den palestinske budsjettsituasjonen. Arbeidet for at PA skal kunne klare seg uten budsjettstøtte blir vanskeligere når Gaza påfører budsjettet store kostnader, uten at man i tilstrekkelig grad har mulighet til å drive inn skatter eller betaling for tjenesteyting. Situasjonen dreier også den palestinske regjeringens fokus fra langsiktig utvikling over til kortsiktig finansiell likviditet.
Jeg har derfor etter en samlet vurdering kommet frem til at det ikke er en holdbar eller bærekraftig løsning om bruke norske bistandsmidler brukes til å utbetale lønn til PA-ansatte i Gaza som ikke arbeider. De humanitære behovene i Palestina er store. Det er viktig at våre bistandsmidler går til tiltak som forbedrer situasjonen for folket i Palestina. Dette vil vi gjøre klart overfor palestinske myndigheter.