Skriftlig spørsmål fra Olaug Vervik Bollestad (KrF) til samferdselsministeren

Dokument nr. 15:216 (2013-2014)
Innlevert: 17.12.2013
Sendt: 18.12.2013
Besvart: 08.01.2014 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Olaug Vervik Bollestad (KrF)

Spørsmål

Olaug Vervik Bollestad (KrF): Norge får flere og ulike typer tuneller, både under sjø og i fjell. Trafikktallene øker, og en har stadig flere og alvorligere ulykker med personbiler, vogntog og andre ulykker.
Hvordan vil statsråden jobbe fremover for å sikre redning og beredskap i lange tuneller, og ikke minst undersjøiske tuneller?

Begrunnelse

Norge vil om få år ha noen av verdens lengste tuneller under sjø, i tillegg til alle de vi har i fjell. Norge er i tillegg et langstrakt land, med spredt bomønster, og små kommuner. Utfordringer i forhold til redning og beredskap vil utfordre oss både matriellmessig og kunnskapsmessig. Ulykker i disse tunellene vil gi oss mange nye utfordringer i forhold til kapasitet, rømning og redning. Viser bare til ulykker, brann, gass og eksplosjonsfarer sist i media i dag den 17.des 2013.

Ketil Solvik-Olsen (FrP)

Svar

Ketil Solvik-Olsen: Innledningsvis vil jeg peke på at arbeidet med sikring av norske tunneler nå i 2014 får en betydelig budsjettmessig økning som følge av budsjettforliket i Stortinget mellom FrP, Høyre, KrF og Venstre.
I samarbeid med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap arbeider Statens vegvesen med å videreutvikle strategier for beredskap, innsats og redning ved brann i vegtunneler. I dette arbeidet forankres strategier og det sikres god samhandling mellom ansvarlige etater og øvrige interessenter. Som en del av dette arbeidet vil det i løpet av våren 2014 bli arrangert fem regionale seminarer for ledelse i brannvesenet, politi, 110-sentraler, fylkeskommunen, fylkesmannen og Statens vegvesen. Viktige temaer som vil bli tatt opp i seminarene, er erfaringer med tunnelbranner, tiltak innen sikkerhetsforvaltningen, strategi for beredskap, innsats og redning ved brann i tunnel, tilskudd til brannvesen og samhandling mellom aktører.
Statens vegvesen vil i 2014 sørge for at beredskapsplanene i relevante vegtunneler blir gjennomgått og oppdatert i henhold til både ny kunnskap og den strategi som legges for beredskap, innsats og redning ved brann i vegtunneler.
Selvredningsprinsippet er et bærende prinsipp i forbindelse med hendelser i tunneler, både i Norge og i verden for øvrig. Statens vegvesen arbeider med tiltak som tilrettelegger bedre for selvredning. Selvredningsprinsippet er viktig fordi mange tunneler ligger i stor avstand fra nærmeste brannstasjon.
Arbeidet med å oppgradere riksvegtunneler blir prioritert i perioden 2014 – 2017. I tillegg vil langt flere av de nye lange tunnelene bli bygd ut med to løp, hvilket gir trafikanter langt bedre rømmingsmulighet.
Nødnett blir i løpet av 2014 – 2015 installert i alle eksisterende vegtunneler som fra før har nødkommunikasjon, og i alle vegtunneler som er lengre enn 500 meter og har en årsdøgnstrafikk som er høyere enn 5000 kjøretøy. Alle nye vegtunneler over 500 meter utstyres med nødnett. I de samme vegtunneler etablereres det DAB radiokommunikasjon. I denne løsningen vil vegtrafikksentral og nødetater kunne kommunisere og trafikanter kan varsles over radio allerede tidlig i hendelsesforløpet.
Ventilasjon er vesentlig for å redusere alvorlige konsekvenser av brann i tunneler. Statens vegvesen har derfor over tid lagt til grunn montering av ventilasjon i alle nye tunneler lengre enn 1000 meter og som har en større årsdøgnstrafikk enn 1000 kjøretøy. Dette vil også bli lagt til grunn ved utbedring av eksisterende riksvegtunneler, og ventilasjonskapasitet vil der bli oppgradert til samme nivå som for nye tunneler.
Statens vegvesen har i samarbeid med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og brannvesen nylig utarbeidet en rapport som fastsetter prinsipper for tilskudd til brannvesen. Rapporten foreslår blant annet egnet utstyr for effektiv redning i tunneler med stigning og ulike typer kompetansetiltak. Statens vegvesen vil i 2014 avholde flere kurs innen beredskap, innsats og redning ved brann i vegtunneler. Her vil brannvesen og Statens vegvesen få både teoretisk undervisning og praktisk øvelse med tunnelbrann.