Skriftlig spørsmål fra Per Rune Henriksen (A) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:227 (2013-2014)
Innlevert: 19.12.2013
Sendt: 19.12.2013
Besvart: 06.01.2014 av olje- og energiminister Tord Lien

Per Rune Henriksen (A)

Spørsmål

Per Rune Henriksen (A): Hva gjør statsråden for å forsikre at plattformdesign på Edvard Grieg blir gjort med hensyntaken til vilkårene om tilknytning til en kraft fra land løsning på Utsira slik disse ligger i godkjenningen av Plan for utbygging og drift som Stortinget gav sitt enstemmige samtykke til 11. juni 2012, jf. Innst 356 S (2011-2012)?

Begrunnelse

Teknisk Ukeblad melder på sin nettside 17/12 at Lundin arbeider med en løsning for å dekke varmebehov som forutsetter at en av de to gassturbinene på installasjonen skal drives, også etter at Edvard Grieg knyttes til en kraft fra land løsning.
I referat fra møte mellom Oljedirektoratet og Lundin 15.11 d.å. fremgår det at Lundin har valgt å beholde den design som lå til grunn ved sin innlevering av PUD på tross av at de visste at krav om kraft fra land-løsning vil føre til behov for redesign.
Dette har ifølge Oljedirektoratet «satt myndighetene i en vanskelig situasjon ved at den eneste mulige løsningen nå for å tilfredsstille vilkårene blir veldig kostbar, og i tillegg vil kunne hindre god ressursutnyttelse i området rundt Edvard Grieg/Ivar Aasen.»
Ved å legge til rette for design av installasjonen som driver opp kostnadene med tilknytning til kraft fra land løsning kan det hevdes at rettighetshaverne i Edvard Grieg motarbeider en slik løsning, i strid med departementets og Stortingets ambisjoner for dette slik de fremkommer gjennom den politiske behandling av utbygginger i dette området.
Dersom det medfører riktighet at rettighetshaverne i Edvard Grieg med Lundin som operatør arbeider for å realisere en designløsning som bryter med vilkårene som lå til grunn for departementets godkjenning av PUD og Stortingets samtykke til dette er det en svært alvorlig sak som ikke kan gå upåaktet hen.

Tord Lien (FrP)

Svar

Tord Lien: Kraftbehovet til Grieg-feltet dekkes med egenprodusert kraft. Energibehovet dekkes av ved hjelp av to gassturbiner på 30 MW hver med varmegjenvinning som dekker behovet både på Edvard Grieg-feltet og på Ivar Aasen og gir en total virkningsgrad på opp til 60 pst. Innretningen er tilrettelagt for å kunne ta i mot kraft fra land, dersom dette skulle bli en aktuell løsning i fremtiden, jf. Prop. 88 S (2011-2012).
Det ble satt vilkår ved godkjennelse av plan for utbygging og drift av Edvard Grieg-feltet. Ett av de lyder: ”Dersom departementet finner at en samordnet kraft fra land-løsning for den sørlige delen av Utsirahøyden skal realiseres, skal Edvard Grieg-feltet tilknyttes en slik løsning og legge til rette for og dekke hele sitt kraftbehov med kraft fra land, med mindre departementet av særskilte grunner bestemmer noe annet.”
Det er operatøren og øvrige rettighetshaveres ansvar å gjennomføre prosjekter på norsk sokkel i tråd med de vilkår som er satt. Departementet har i flere møter blitt holdt orientert om status for utbyggingen. Operatøren har på disse møtene blant annet bekreftet at Grieg-innretningen vil bli tilrettelagt for kraft fra land.