Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:233 (2013-2014)
Innlevert: 03.01.2014
Sendt: 03.01.2014
Besvart: 10.01.2014 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): Kan justisministeren avklare om Lov om foreldelse av fordringer (Foreldelsesloven) gjelder for private, ikke tinglyste avtaler, for eksempel avtaler inngått mellom familiemedlemmer i forbindelse med arv, og om det finnes unntaksbestemmelser som gjelder hvis det oppstår sykdom?

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Foreldelsesloven gjelder generelt for fordringer på penger eller andre ytelser når ikke annet er bestemt ved lov, jf. lovens § 1 første ledd. I denne utstrekning gjelder loven også for krav mellom private parter og fordringer som ikke er tinglyst. Lovens fordringsbegrep er imidlertid avgrenset mot såkalte tinglige rådighetsretter som for eksempel en eiers eiendomsrett til fast eiendom og løsøre eller en tiltrådt servitutt. Sistnevnte type rettigheter foreldes ikke etter reglene i foreldelsesloven. Foreldelsesloven inneholder ikke særlige unntaksregler for eventuell sykdom. Hvorvidt slike forhold skal tillegges betydning ved fastleggingen av foreldelsesfristens utgangspunkt, må eventuelt vurderes på grunnlag av foreldelseslovens alminnelige regler, jf. for eksempel § 10 om tilleggsfrist. Det hører ellers under domstolene å vurdere hvorvidt man i det enkelte tilfellet står overfor et krav som aktualiserer spørsmål om foreldelse etter foreldelsesloven.