Skriftlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:234 (2013-2014)
Innlevert: 03.01.2014
Sendt: 03.01.2014
Besvart: 10.01.2014 av justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV): Mener justisministeren at datalagringsdirektivet bedrer muligheten til kriminalitetsbekjempelse, og kan justisministeren garantere at data som nå skal bli lagret som følge av datalagringsdirektivet, ikke kommer på feil hender?

Anders Anundsen (FrP)

Svar

Anders Anundsen: Opplysninger fra elektronisk kommunikasjon har i flere tilfeller vist seg å være avgjørende som bevis i straffesaker.
Innføring av bestemmelser om lagring av data fra elektronisk kommunikasjon reiser viktige spørsmål om borgernes personvern. I likhet med representanten er jeg opptatt av behovet for trygg og sikker datalagring. Store samlinger av lagrede data kan innebære en risiko for at de samme dataene kommer på avveie.
Jeg legger til grunn at Stortinget gjennom sin behandling av saken også var opptatt av at hensynet til personvern ble godt ivaretatt ved den norske implementeringen av EUs Datalagringsdirektiv. De norske reglene stiller strenge krav både til hva slags data som kan lagres, hvor lenge og hvem som skal ha tilgang til dem, til autorisering av personell, samt strenge krav til kryptering. Data som skal lagres i medhold av de nye reglene skal således sikres på en måte som gjør at de kun er tilgjengelige for autorisert personell hos tilbyderne når det foreligger tjenestlig behov, og for politiet når det foreligger hjemmel for tilgang til data. Jeg minner også om at Stortinget har vedtatt et regelverk for lagringen av data ved innføring av datalagringsdirektivet som er strengere enn i mange andre land i Europa.