Skriftlig spørsmål fra Lisbeth Berg-Hansen (A) til barne-, likestillings- og inkluderingsministeren

Dokument nr. 15:240 (2013-2014)
Innlevert: 07.01.2014
Sendt: 07.01.2014
Besvart: 15.01.2014 av barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne

Lisbeth Berg-Hansen (A)

Spørsmål

Lisbeth Berg-Hansen (A): Hva er begrunnelsen for å legge ned disse tilbudene, hvilke alternative tilbud finnes i området slik at flere familier kan hjelpes på et tidlig tidspunkt, hvordan ser statsråden på en eventuell nedleggelse sett i lys av hennes uttalte mål om å styrke familievernet, ser også statsråden at en eventuell nedleggelse av dette tilbudet står i grell kontrast til statsministerens uttalelser om regjeringens satsing på rus og psykiatri?

Begrunnelse

2. januar ble det kjent at Bufetat har planer om å legge ned 2 behandlingsplasser for foreldre - barn ved Sollia barne- og familiesenter på Sortland.
Dette er et tilbud der en kartlegger og veileder familier der barnevernstjenesten er bekymret for omsorgen barna får. Ofte har disse foreldrene psykiske lidelser, tidligere rusmisbrukere, fremmedkulturelle eller har vokst opp med omsorgssvikt i egen barndom. Ved dette foreldre-barn tilbudet blir familiene fulgt tett slik at de blir satt i stand til å ta vare på egne barn. I 2013 har beleggsprosenten vært på 107 prosent året sett under ett. Det viser at det er stort behov for dette tilbudet.
6. januar kom også nyheten om at Storåsen barnehjem i Leirfjord foreslås nedlagt. Dette innebærer i tilfelle en dramatisk nedbygging av det statlige barnevernet i Nordland fylke.

Solveig Horne (FrP)

Svar

Solveig Horne: Barn og unges behov for omsorg og behandling er styrende for hvordan tiltaksapparatet i Bufetat ser ut. Bufetat skal sørge for at alle barn med et slikt behov, får et forsvarlig tilbud. Dette innebærer at Bufetat har et ansvar for å tilby tjenester tilpasset barns behov.
Som del av omstillingen i barnevernet, har det statlige barnevernet over tid arbeidet for å utvikle mer spesialiserte og differensierte tiltak for å bedre ivareta det enkelte barns behov. Dette fordi utsatte barn i barnevernet ofte har sammensatte behov for hjelp, der for eksempel rusproblemer og psykiske lidelser kan komme i tillegg til omsorgs- og behandlingsbehov. Jeg forutsetter at etaten har et godt samarbeid med andre tjenester når dette er nødvendig for å gi et godt og helhetlig tilbud til barn og familier.
Kommunene har over tid fått styrket sitt barnevern. Dette blant annet gjennom en flerårig øremerking som har bidratt til å øke antall stillinger og å styrke kompetansen i barnevernet. Jeg mener dette har bidratt til et mer robust kommunalt barnevern og økt kvaliteten i barnevernets arbeid.
Bufetat Region nord skal opprettholde sitt tilbud til kommunene i Nord-Norge gjennom å tilby tjenester i statlig og privat regi. Regionen skal i 2014 fortsette sin omstilling for å gi et godt og effektivt tjenestetilbud. Behovet for mer spesialiserte tjenester har for denne regionen medført et behov for å samle tjenestene. Dette for å ha et bredt nok opptaksområde og dermed sikre mer robuste enheter, med tilstrekkelig erfaring og kompetanse.

Sollia avdeling foreldre-barn

Bufetat region nord foreslår å samle tjenesten for behandlingsplasser til foreldre-barn og kompetansen til ett regionalt senter i Tromsø (Solbakken barne- og familiesenter). Etaten har derfor varslet en nedleggelse av Sollia avdeling foreldre-barn (to plasser) i Sortland. Tilbudet på Sollia avdeling Foreldre/barn vil altså videreføres i regionen. Etaten vurderer at dette vil være en mer effektiv bruk av ressurser.
Departementet har i sine årlige tildelingsbrev kommet med føringer på at berørte kommuner skal gis anledning til å uttale seg om planlagte endringer i tilbudet til kommunene, og at de skal varsles i god tid før endringene trer i kraft, slik at kommunen får mulighet til å tilpasse seg. I omstillingsprosessen skal etaten ha en dialog med berørte kommuner om hvordan kompetansen i barnevernet best kan opprettholdes.
Bufdir har orientert departementet om at Bufetat region nord har hatt dialog med Sortland kommune om denne omstillingen. Jeg er også orientert om at Sortland kommune er vertskommune for et interkommunalt samarbeid og at Bufetat Region nord vil videreføre dialogen med kommunen. Dette for å avklare om kommunene i nærområdet kan nyttigjøre seg den kompetanse som ansatte har opparbeidet seg i Bufetat.
Ifølge etaten vil det fortsatt være et spesialisert barneverntilbud på Sollia med institusjonstilbud om fem plasser og beredskapshjem tilknyttet institusjonen. Bufetat har i tillegg et familievernkontor på Stokmarknes i Vesterålen.

Storåsen barnehjem

Forslag til vedtak om å legge ned Storåsen barnehjem er gjort med bakgrunn i faglige anbefalinger om at barn under 13 år bør tilbys et annet tiltak enn institusjon. Etaten skal bygge opp fem beredskapshjem som vil gi barna et alternativt tilbud, og dermed også opprettholde kapasiteten i tilbudet til målgruppen. Etatens målsetning er å nyttiggjøre seg av deler av kompetansen på Storåsen i etablering og drift av beredskapshjemmene.
Denne regjeringen har som mål å utvikle et barnevern som gir best mulig hjelp for utsatte barn og unge. Faglig utvikling og nødvendig omstilling er forutsetning for å få dette til. Jeg har tillit til at Bufetat utvikler et godt tjenestetilbud og gode tiltak som møter barn og familiers behov i hele landet.